Uitgaven

0,42%
€ -141
x € 1.000
0,42% Complete

Inkomsten

70,62%
€ 23.437
x € 1.000
70,62% Complete

Saldo

0%
€ 23.297
x € 1.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

0,42%
€ -141
x € 1.000
0,42% Complete

Inkomsten

70,62%
€ 23.437
x € 1.000
70,62% Complete

Saldo

0%
€ 23.297
x € 1.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Op basis van artikel 8 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt hieronder een overzicht gegeven van de kosten van overhead en het bedrag dat is opgenomen voor de vennootschapsbelasting dat in de primaire begroting is opgenomen.

Omschrijving R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023

Kosten overhead (saldo uitgaven en inkomsten)

4.646

5.541 5.215 5.064 5.033 5.007
Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting

 

0 0 0 0 0

(bedragen x €1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 BGR 2019 na wijziging Primitieve begroting 2020 (2020) Primitieve begroting 2021 (2020) Primitieve begroting 2022 (2020) Primitieve begroting 2023 (2020)
Lasten
0.10 Mutaties reserves 2.436 979 332 332 332 314
0.61 OZB woningen 145 147 152 152 152 152
0.62 OZB niet-woningen 11 5 5 5 5 5
0.64 Belastingen Overig 116 140 119 119 119 119
0.8 Overige baten en lasten -37 -658 -468 47 -437 -44
Totaal Lasten 2.671 613 141 655 172 546
Baten
0.10 Mutaties reserves 3.929 2.056 737 726 727 709
0.61 OZB woningen 1.422 1.596 1.647 1.647 1.647 1.647
0.62 OZB niet-woningen 396 444 458 458 458 458
0.64 Belastingen Overig 636 638 642 642 164 164
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 19.172 19.573 19.953 20.068 19.841 20.045
0.8 Overige baten en lasten 27 1 1 1 1 1
Totaal Baten 25.582 24.309 23.437 23.543 22.838 23.024

Toelichting op budgetafwijkingen

Terug naar navigatie - Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 0.10 Mutaties reserves:  Lasten €647.000 (Daling), Baten €1.320.000 (Daling)

De ramingen van de reguliere stortingen (zijn hier lasten) in en de reguliere onttrekkingen (zijn hier baten) aan de reserves zijn opgenomen in de primaire begroting van 2020. In de gewijzigde begroting van 2019 zijn ook de éénmalige stortingen en onttrekkingen opgenomen. Deze éénmalige stortingen en onttrekkingen hebben bijv. betrekking op (investerings)projecten en op inhuur ten laste van daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. Met name deze éénmalige reservemutaties zorgen op dit taakveld voor afwijkingen in de lasten en baten van de primaire raming 2020 ten opzichte van de lasten en baten van de gewijzigde begroting 2019.


Taakveld 0.61 OZB woningen:  Baten €51.000 (Stijging)

Het voordeel in de raming op deze post heeft betrekking op de reguliere indexering van de OZB-inkomsten die is verwerkt in de primaire begroting 2020. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar Paragraaf A - Lokale heffingen elders in deze begroting.


Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds:  Baten €380.000 (Stijging)

De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2019. De loon- en prijsontwikkelingen zijn aan de lastenkant in deze primaire begroting 2020 meegenomen door indexering. Dit conform de kadernota 2020. De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is nu ook opgesteld op grond van het loon- en prijspeil voor 2020. Dit leidt op dit taakveld tot een voordeel aan de batenkant. De hogere lasten door indexering zijn in de primaire begroting 2020 verwerkt de ramingen van de diverse programma's.


Taakveld 0.8 Overige baten en lasten:  Lasten €190.000 (Stijging)

Op dit taakveld wordt het verwachte meerjarenperspectief (formeel saldo, primaire uitkomst) van deze programmabegroting geraamd. De afwijkingen in de lasten hebben dan ook hoofdzakelijk betrekking op de ontwikkeling in het formeel saldo over de jaren heen.