Balans

Activa en Passiva

 

 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa
Materiële vaste activa 22.816.498 21.477.704
Investeringen met een economisch nut: 11.716.442 10.664.072
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 8.556.657 8.404.082
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 2.543.399 2.409.550
Financiële vaste activa 5.138.307 4.683.697
Kapitaalverstrekkingen aan:
- overige verbonden partijen 836.275 101.430
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 1.140.210 1.216.715
- overige verbonden partijen 689.691 810.435
Overige langlopende leningen u/g 2.472.131 2.555.118
TOTAAL VASTE ACTIVA 27.954.804 26.161.401
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 150.027 -177.992
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 150.027 -177.992
Gereed product en handelsgoederen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 5.928.619 4.207.989
Vorderingen op openbare lichamen 2.544.995 54.324
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.649.248 3.419.911
Overige vorderingen 734.376 733.754
Liquide middelen 485.328 432.638
Kas- en banksaldi 485.328 432.638,00
Overlopende activa 2.902.255 4.175.660
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van :
- overige Nederlandse overheidslichamen 151.838 179.871 0
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.750.417 3.995.789 0
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 9.466.228 8.638.295
TOTAAL-GENERAAL 37.421.032 34.799.696
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen 25.609.324 23.449.798
Algemene reserve 3.574.087 5.199.719
Bestemmingsreserves 18.351.680 18.652.212
Gerealiseerde resultaat 3.683.557 -402.133
Voorzieningen 1.689.234 2.882.164
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 83.269 628.402
Voorzieningen ter egalisering van kosten 458.037 861.097
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 1.147.928 1.392.665
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen
TOTAAL VASTE PASSIVA 27.298.558 26.331.962
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.213.134 3.230.480
Banksaldi
Overige schulden 4.213.134 3.230.480
Overlopende passiva 5.909.340 5.237.253
Verpichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergeljkbaar volume
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de bedragen van:
- het Rijk 4.383.804 3.999.407
- Overige Nederlandse overheidslichamen 828.033 681.389
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 697.503 556.457
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 10.122.474
TOTAAL-GENERAAL 37.421.032 34.799.696
Gewaarborgde geldleningen / garantstellingen 2.211.872 2.401.197