Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

Een onderdeel van het gedualiseerde stelsel van begroting en verantwoording is de herziening van de regelgeving voor de accountantscontrole op de gemeentelijke jaarrekening. Deze herziening omvat, samengevat, de volgende onderdelen:

  • De band tussen de accountant en de raad is versterkt. De accountant controleert in opdracht van de raad;
  • De controleverklaring betreft m.i.v. 2004 naast het zogenaamde “getrouwe beeld” ook de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties;
  • Er zijn regels gesteld voor het maximale bedrag (% van het totale rekeningbedrag van de lasten) aan fouten en onzekerheden dat een jaarrekening mag bevatten om nog in aanmerking te komen voor een goedkeurende verklaring.

De meest ingrijpende vernieuwing is het onderdeel over de rechtmatigheid in de controleverklaring (voorheen accountantsverklaring). Uitgangspunt is dat de accountant (naast zijn onderzoek van het getrouwe beeld) alleen de financiële rechtmatigheid toetst. Dat wil zeggen dat het gaat om rechtmatigheid van beheershandelingen die leiden tot financiële transacties die in de jaarrekening worden verantwoord, ofwel het financieel beheer waarvan de uitkomsten zijn opgenomen in de jaarrekening.

Uitgangspunt voor de accountant is het normen- en toetsingskader van de gemeente Doesburg.

In het kader van de jaarrekening 2021 is evenals voorgaande jaren mede op basis van artikel 23 van de financiële verordening een plan van aanpak vastgesteld met betrekking tot de uitvoering van de (verbijzonderde) interne controles op de rechtmatigheid van de jaarrekening 2021.

De (verbijzonderde) interne rechtmatigheidscontrole is in onze gemeente opgedragen aan de werkgroep rechtmatigheid. De werkgroep verricht de interne controle werkzaamheden vanuit het door de raad t.b.v. de accountantscontrole van de jaarrekening vastgestelde controleprotocol met het bijbehorende normenkader, waarin o.a. een gedetailleerde inventarisatie van relevante externe en interne wet- en regelgeving is opgenomen.

Bij een rechtmatigheidscontrole wordt op basis van een toetsingskader beoordeeld of financiële beheershandelingen (bijvoorbeeld het verstrekken van een subsidie, het verstrekken van een bijstandsuitkering of het opleggen van een belastingaanslag) die ten grondslag liggen aan de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen. De interne (verbijzonderde) rechtmatigheidscontrole van de in het normenkader opgenomen interne regelgeving is in ieder geval van toepassing op raadsbesluiten / verordeningen met een minimaal financieel gevolg van € 40.000. Verordeningen die een lagere financiële impact hebben worden steekproefsgewijs aan een IC onderworpen.

De controles, bevindingen en aanbevelingen worden gedocumenteerd en via een daarvoor ontworpen standaardformulier via de controller integraal gerapporteerd aan het college van B&W en vervolgens besproken in de auditcommissie. Voor zover de bevindingen daartoe aanleiding geven, worden voorstellen tot verbetering en/of herstel gedaan.

Begrotingsrechtmatigheid

In onderstaande tabel is te zien dat er is sprake van een begrotingsoverschrijding op vier van de vijf programma's. Een deel van deze overschrijdingen past binnen de beleidskaders van de raad. Dit wordt derhalve niet meegenomen in het accountantsoordeel. Bij de resterende overschrijdingen waar hogere opbrengsten, in de vorm van bijdragen derden of onttrekkingen aan reserves of voorzieningen/transitoria, tegenover staan. Hierdoor is van onrechtmatigheid, relevant voor het accountantsoordeel, geen sprake. Hierbij wordt per programma een toelichting op hoofdlijnen gegeven, daar waar sprake is van een begrotingsoverschrijding die niet worden meegewogen in het accountantsoordeel.

  Lasten begroot Realisatie Saldo

Programma

Lasten Laten Lasten
Bestuur en veiligheid in Doesburg 2.284 2.271 13
Leefbaar en duurzaam Doesburg 6.803 6.857 -54
Wonen, werken en recreëren in Doesburg 1.340 2.206 -866
Zorg in Doesburg 19.743 19.160 583
Algemene dienst en financiën 5.461 5.476 -15
Algemene dekkingsmiddelen 1.322 1.901 -579
Totaal 36.953 37.871 -918

Op grond van de Gemeentewet zijn alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) onrechtmatig. In de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid. 

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

De lastenoverschrijding van € 53.758 wordt vooral veroorzaakt door hogere lasten in taakveld 2.2 Parkeren van € 57.000 en hogere lasten in taakveld 7.3 afval,.  Deze overschrijdingen worden ruimschoots gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Dit betreft een hogere bate van € 60.000 in taakveld 2.2 Parkeren en een hogere bate in taakveld 7.3 Afval van € 112.000.

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

De  lastenoverschrijding van € 865.796 wordt vooral veroorzaakt door hogere lasten in taakveld 8.2  Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) van € 613.000. Deze overschrijding wordt ruimschoots gecompenseerd door een hogere bate in dit taakveld van € 734.000. Binnen de begroting zijn de lasten van de projecten niet geraamd. Tegenover deze lasten zijn er ook baten gerealiseerd. Daarnaast zijn er hogere lasten in taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (€ 173.000) en taakveld 8.3 Wonen en bouwen (€ 72.000). Deze worden ruimschoots gecompenseerd door hogere baten in deze taakvelden van € 207.000 resp. € 102.000.

Programma 5 Algemene dienst en financiën

De  lastenoverschrijding van € 14.898  wordt vooral veroorzaakt door hogere lasten in taakveld 0.4 overhead van € 14.000.  Deze overschrijding wordt ruimschoots gecompenseerd door direct gerelateerde  baten in dit taakveld van € 149.000. Deze hogere bate bestaat vooral uit vergoedingen voor personeel.

Algemene dekkingsmiddelen

De lastenoverschrijding van € 578.690 wordt vooral veroorzaakt door de verwerking van het positieve begrotingsresultaat in de lasten. 

 

Op grond van de Gemeentewet zijn tevens alle overschrijdingen van door de gemeenteraad vastgestelde investeringskredieten onrechtmatig.  Uit hoofdstuk "Stand van zaken investeringsprogramma (financieel)" blijkt dat er een overschrijding is op twee investeringskredieten.

71241011 Investering riolering 2021 ( AT 5 jaar) €  27.000

De overschrijding wordt gedekt door de voorziening riolering en past binnen het beleidskader (Watertakenplan).

71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer € 20.000

De overschrijding past binnen alle beschikbaar gestelde kredieten ten behoeve van de vitalisering van de binnenstad.