Bijlagen

Verloop BBV beleidsindicatoren

Verloop BBV indicatoren

In deze bijlage vindt u een verloop van alle beleidsindicatoren van onze gemeente. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl, eigen waarnemingen of andere betrwoubare bronnen. Daar waar gegevens voor handen zijn is een trend weergegeven in de bijlage.

Jaartal
nr Programma Indicator Eenheid Bron 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1 5 Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 8,5 8,5 8,5 8,5
2 5 Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 7,8 7,7 7,3 7,3
3 5 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen gegevens 494,0 517,0 740,0 740,0
4 5 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen gegevens 12,5 23,0 16,5 16,5
5 5 Overhead % van totale lasten Eigen gegevens 14,4 13,0 10,7 10,7
6 1 Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt 40,0 50,0 80,0 60,0 70,0 100,0 110,0
7 1 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS 1,4 0,9 0,9 0,4 0,9 1,3 1,8 0,9
8 1 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS 2,3 2,7 2,7 4,0 4,4 2,6 4,8 5,2
9 1 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS 0,9 0,9 0,4 1,3 2,6 3,1 2,6 3,1
10 1 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS 4,5 5,0 6,7 6,2 8,8 15,4 12,3 10,9
11 3 Functiemenging % LISA 41,6 42,0 41,9 41,3 41,0 40,3 41,9 41,9
12 3 Vestigingen (van bedrijven) aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA 143,1 141,6 131,8 124,0 121,4 117,5 115,6 112,5
13 4 Absoluut Verzuim aantal per 1.000 leerlingen DUO / Ingrado 1,2 1,2 2,3 6,2
14 4 Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen DUO / Ingrado 20,0 41,0 45,0 42,0 47,0 53,0
15 4 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs DUO / Ingrado 1,5 2,3 1,3 2,7 2,3 2,1 3,1
16 2 Niet-sporters % Gezonheids-enquete (CBS, RIVM) 54,4 54,6
17 4 Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijg 15-74 jaar CBS / LISA 563,5 448,7 441,5 424,5 414,7 406,0
18 4 Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen CBS Jeugd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
19 4 Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar CBS Jeugd 6,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0
20 4 Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 62,1 63,9 62,7 62,1 61,2 59,9 60,5
21 4 Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen CBS Jeugd 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0
22 4 Personen met een bijstandsuitkering aantal per 1.000 inwoners CBS 423,3 494,5 397,9 406,9 474,5 491,1 470,1
23 4 Personen met lopende re-integratievoorzieningen aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar CBS 634,1 608,2 648,0 767,2 867,6 877,0
24 4 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS Jeugd 14,7 14,6 13,1 13,0 11,5 9,1
25 4 Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS Jeugd 1,3 2,3 1,9 1,5 1,4 1,4 1,1
26 4 jongeren met jeugdclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS Jeugd 0,7 0,7 1,0 0,8
27 4 clienten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners CBS - MSD Wmo 720,0 800,0 760,0 670,0 660,0 660,0 650,0
28 2 omvang huishoudelijk restafval kg/inwoner CBS 61,0 111,0 114,0 115,0 122,0
29 2 Hernieuwbare elektriciteit % RWS 3,5 2,5 1,4 1,0 0,6
30 3 Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 229,0 211,0 199,0 190,0 185,0 184,0
31 3 nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen BAG 7,2 10,4 7,0 0,4 7,1 1,0 13,5
32 3 Demografische druk % CBS 81,8 81,1 79,1 78,4 77,3 77,4 75,9
33 3 gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuidhouden in Euro's COELO 682,0 659,0 558,0 563,0 573,0 564,0 513,0
34 3 gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in Euro's COELO 910,0 873,0 770,0 818,0 843,0 832,0 762,0

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

SiSa opgave

In de jaarrekening dient rekening te worden gehouden met de regeling Single Information, Single Audit (SiSa-regeling). Dit is de verantwoording van specifieke uitkeringen van het rijk, waardoor geen afzonderlijke accountantsverklaringen meer nodig zijn.

In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen van het rijk over 2021 voor de gemeente Doesburg opgenomen, die vallen onder de SiSa-regeling.

 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A7 Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Besteding (jaar T-1, 15-31 december 2020) Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A7/01 Indicator: A7/02 Indicator: A7/03 Indicator: A7/04 Indicator: A7/05
€ 0 € 62.620 Ja Nee
JenV A12B Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Naam veiligheidsregio Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Veiligheidsregio's
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05
VR Gelderland-Midden € 11.815 Ja € 11.815 Ja
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c  (artikel 3)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05
€ 0 0 0 € 3.100 € 3.100
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/06 Indicator: B2/07 Indicator: B2/08
Nee Nee Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/13 Indicator: B2/14
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle n.v.t
Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Eindverantwoording (Ja/Nee) Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/01 Indicator: C1/02 Indicator: C1/03
Ja
Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Besteding (jaar T) aan afwijkingen
Alleen invullen bij akkoord ministerie
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: C1/04 Indicator: C1/05 Indicator: C1/06 Indicator: C1/07
1 Projecten Doesburg € 98.518 Ja
Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) Toelichting op afwijkingen Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C1/08 Indicator: C1/09 Indicator: C1/10 Indicator: C1/11
1 Projecten Doesburg € 112.302 Ja
BZK C30 Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C30/01 Indicator: C30/02 Indicator: C30/03 Indicator: C30/04 Indicator: C30/05 Indicator: C30/06
€ 88.162 € 295.128 0 0 Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C30/07
Nee
BZK C43 Regeling reductie energiegebruik woningen Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aantal bereikte woningen Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/01 Indicator: C43/02 Indicator: C43/03 Indicator: C43/04 Indicator: C43/05 Indicator: C43/06
RREW2020-00450771 € 134.200 € 134.200 1.342 Ja
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) Berekening bedrag uitvoeringskosten Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04
0 € 0 € 0 Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04
€ 324.261 € 2.398 € 0 € 238.976
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/05 Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08
1
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04
€ 3.205 € 0 € 0 € 0
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/05 Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08
1
EZK F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05
1 Werklijn 4 Warmte € 18.180 € 20.660 Ja
2
3
4
5
6
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/06
Ja
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 3.583.361 € 176.588 € 202.621 € 0 € 22.201 € 155
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 22.231 € 1.887 € 0 € 148.074 € 0 € 110.714
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13 Indicator: G2/14
€ 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 0 € 0 € 1.612 € 0 € 0 € 9.847
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11
€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 214.397 € 32.378 € 100 € 1.035 € 0
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 98.421 € 0 € 1.790 € 828 € 0
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 36.928 € 0 € 7.686 € 1.448 € 0
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 37 4 Ja
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 29 1 Ja
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 18 0 Ja
Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)
Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R
Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13
€ 0 € 0 € 0
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03
€ 0 € 0 0
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende subsidie
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 105.032 € 59.092
Activiteiten Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 Nieuwbouw € 0 € 0 € 0 € 0
2 Renovatie € 0 € 0 € 0 € 0
3 Onderhoud sportzaal Wilgenstraat € 1.605 € 1.605 € 0 € 0
4 Aankoop € 0 € 0 € 0 € 0
5 Dienstverlening derden (buurtsportcoach) € 20.179 € 0 € 20.179 € 0
6 beheerskosten buurtsportcoach € 2.352 € 0 € 2.352 € 0
7 sportterreinen € 226 € 0 € 226 € 0
8 Sportzaal Wilgenstraat € 2.780 € 0 € 2.780 € 0
9 Sportzaal Armgardstraat € 2.168 € 0 € 2.168 € 0
10 Sporthal Beumerskamp € 29.776 € 0 € 29.776 € 0
11 Sportaccomodatie Looijersweg € 6 € 0 € 6 € 0
12 overige kosten € 0 € 0 € 0 € 0
100
VWS H8 Regeling Sportakkoord 2020-2022 Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens beschikking Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 Indicator: H8/06
1 1015687 € 10.000 € 0 € 10.006 € 0 € 10.006
2 1034487 € 42.571 € 0 € 0 € 0 € 0
3
4
Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/07 Indicator: H8/08
1 1015687 Nee
2 1034487 Nee
3
4

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Primitieve begroting 2021 BGR 2021 na wijziging Realisatie 2021 Saldo 2021
Lasten
0.1 Bestuur 1.001 843 889 932 -44
0.10 Mutaties reserves 6.652 622 1.846 1.267 579
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 3.684 -3.684
0.2 Burgerzaken 304 301 300 289 10
0.4 Overhead 5.726 5.362 5.457 5.471 -14
0.5 Treasury 0 3 3 5 -1
0.61 OZB woningen 139 166 165 188 -22
0.62 OZB niet-woningen 6 6 5 15 -10
0.64 Belastingen overig 136 103 101 97 5
0.8 Overige baten en lasten 17 285 -796 293 -1.090
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 14 0 0 41 -41
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 787 844 815 797 18
1.2 Openbare orde en veiligheid 302 277 281 253 28
2.1 Verkeer en vervoer 1.177 1.611 1.679 1.658 21
2.2 Parkeren 73 68 77 134 -57
2.3 Recreatieve havens 88 114 114 112 2
2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 1 1
3.1 Economische ontwikkeling 124 98 112 142 -30
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 20 65 64 66 -2
3.4 Economische promotie 201 214 244 223 21
4.1 Openbaar basisonderwijs 20 1 0 1 -1
4.2 Onderwijshuisvesting 1.327 213 165 169 -4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 826 918 1.038 943 95
5.1 Sportbeleid en activering 249 281 277 278 -1
5.2 Sportaccommodaties 587 673 663 601 62
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 352 55 52 58 -6
5.4 Musea 183 172 169 174 -5
5.5 Cultureel erfgoed 1.022 115 120 126 -7
5.6 Media 316 271 263 254 9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 919 939 1.130 1.145 -16
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.080 1.111 1.077 997 81
6.2 Wijkteams 751 710 670 637 34
6.3 Inkomensregelingen 6.499 5.868 6.011 5.755 256
6.4 Begeleide participatie 1.973 1.872 1.714 1.709 5
6.5 Arbeidsparticipatie 921 911 913 866 47
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 601 476 557 563 -6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.050 2.853 3.086 3.045 41
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.934 2.926 3.954 3.989 -35
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 121 99 98 95 3
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 7 44 44 28 16
7.1 Volksgezondheid 358 393 416 365 50
7.2 Riolering 643 602 509 446 63
7.3 Afval 1.207 1.186 1.168 1.238 -70
7.4 Milieubeheer 456 761 759 789 -31
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 112 139 138 155 -17
8.1 Ruimtelijke ordening 239 104 196 369 -173
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 788 28 0 613 -613
8.3 Wonen en bouwen 433 706 409 481 -72
Totaal Lasten 45.741 35.412 36.953 41.554 -4.601
Baten
0.1 Bestuur 0 0 0 574 -574
0.10 Mutaties reserves 9.011 1.463 2.919 2.791 128
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 402 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 115 135 125 137 -12
0.4 Overhead 241 1 1 149 -149
0.5 Treasury 211 335 247 247 0
0.61 OZB woningen 1.673 1.684 1.724 1.751 -28
0.62 OZB niet-woningen 463 468 453 452 1
0.63 Parkeerbelasting 369 578 463 452 11
0.64 Belastingen overig 640 645 635 632 3
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 20.852 20.863 22.299 22.024 275
0.8 Overige baten en lasten 0 1 -2.051 285 -2.336
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 12 8 8 24 -17
1.2 Openbare orde en veiligheid 4 14 14 22 -7
2.1 Verkeer en vervoer 62 42 587 1.095 -508
2.2 Parkeren 0 0 0 60 -60
2.3 Recreatieve havens 60 113 63 55 8
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 40 -40
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 8 8 4 4