Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Deze jaarstukken over 2021 van de gemeente Doesburg bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In de jaarrekening worden het overzicht van baten en lasten, de balans, de SiSa-bijlage en een bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Een en ander wordt onderstaand nader uitgewerkt.


De programma’s zoals deze door de gemeenteraad zijn bepaald en in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen:

 1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg
 2. Leefbaar en duurzaam Doesburg
 3. Wonen, werken en recreëren in Doesburg
 4. Zorg in Doesburg
 5. Algemene dienst en financiën

In deze programma's is het volgende opgenomen:

 • De mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;
 • De wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;
 • De gerealiseerde lasten en baten, ook ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. Hierbij worden de afwijkingen boven de €25.000 op taakveldniveau nader toegelicht.
 • Het inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag ten laste van de post onvoorziene uitgaven.
 • BBV beleidsindicatoren

Indicatoren
In de bijlage 'Verloop BBV beleidsindicatoren' vind u een verloop van alle beleidsindicatoren van onze gemeente. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl, eigen waarnemingen of andere betrouwbare bronnen. Voor een meerjarig verloop van de indicatoren wordt u verwezen naar de bijlage 'Verloop BBV beleidsindicatoren'.


De paragrafen die in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen:

 1. Lokale heffingen
 2. Weerstandsvermogen en risicomanagement
 3. Onderhoud kapitaalgoederen
 4. Financiering
 5. Bedrijfsvoering
 6. Verbonden partijen
 7. Grondbeleid

Deze paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen van de programmabegroting is opgenomen.


In de jaarrekening zijn de volgende onderdelen opgenomen:

 • De balans  (geeft de bezittingen c.q. activa, de schulden c.q. passiva en het eigen vermogen c.q. reserves weer);
 • Het overzicht van baten en lasten en de toelichting (daarbij wordt verwezen naar de programmaverantwoording);
 • De waarderingsgrondslagen (geeft weer hoe de opgenomen bedragen van bezittingen, schulden en resultaat worden bepaald);
 • De toelichting op de balans (materiële vaste activa, financiële activa en vlottende activa; vaste passiva en vlottende passiva);
 • De niet uit de balans blijkende verplichtingen (borgstellingen, garanties, langlopende contracten, personele verplichtingen);
 • Stand van zaken investeringsprogramma (financieel)
 • Kleurenstatus investeringen
 • Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen
 • Kleurenstatus reserves
 • Kleurenstatus voorzieningen
 • Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
 • Gebeurtenissen na balansdatum
 • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
 • Rechtmatigheid
 • Toelichting op het overzicht van baten en lasten
 • De Bijlage met de beschikbare indicatoren van de afgelopen jaren
 • De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage);
 • De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld;
 • De bijlage met de lijst met gebruikte afkortingen.
 • Het overzicht in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT-overzicht);

De status van de programmadoelen en de maatregelen wordt geduid door middel van de stoplichtmethode:

Groen         De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.
Oranje Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
Rood Er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is.
Grijs De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing.