Paragraaf A | Lokale heffingen

Paragraaf A | Lokale heffingen

 

Inleiding                                                                                                                           


De lokale heffingen maken een belangrijk deel uit van de inkomsten van de gemeente. Jaarlijks is zo’n 16% van de inkomsten afkomstig van de lokale heffingen.

Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen een overzicht van de diverse lokale heffingen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale belastingdruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Ook wordt weergegeven welk beleid de gemeente Doesburg in boekjaar 2021 heeft gevoerd  ten aanzien van de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.

 

Overzicht lokale heffingen en geraamde inkomsten


De lokale heffingen bestaan uit belastingen en rechten. De belastingen dienen ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente en zijn in principe vrij besteedbaar. De rechten dienen ter dekking van de kosten die de gemeente maakt voor individuele dienstverlening aan de burger en zijn dus niet vrij besteedbaar.

In de realisatie 2021 zijn de navolgende werkelijke bedragen opgenomen voor de diverse gemeentelijke heffingen die in onze gemeente van toepassing zijn. Ter vergelijking zijn ook de cijfers vermeld uit de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 (na wijziging).

 

Omschrijving

Realisatie 2020

 

Raming 2021
na wijziging

Realisatie 2021

 

Leges (excl. leges omgevingsvergunning)

€ 255.602

€ 235.858

€ 291.346

Parkeerheffingen (excl. secretarieleges)

€ 280.674

€ 372.836

€ 359.206

Lig-, haven- en kadegelden

€ 59.567

€ 50.009

€ 54.659

Marktgeld

€ 3.420

€ 6.473

€ 2.977

Afvalstoffenheffing

€ 1.630.899

€ 1.607.852 € 1.744.151

Rioolheffing

€ 1.140.255

€ 1.180.468

€  1.095.155

Lijkbezorgingsrechten

€ 86.458

€ 66.384

€ 74.978

Leges omgevingsvergunning

€ 254.351

€ 330.048

€ 390.153

Onroerendezaakbelastingen

€ 2.132.517

€ 2.174.882

€ 2.200.261

Hondenbelasting

€ 50.281

€ 53.432

€ 52.315

Precariobelasting

€ 521.101

€ 502.543

€ 510.501

Toeristenbelasting

€ 254.466

€ 378.091

€ 422.019

Roerende-zaakbelastingen

€ 3.385

€ 1.797

€ 3.169

Reclamebelasting

€ 52.089

€ 50.070

 € 50.765

TOTAAL

€ 6.722.995

€ 7.710.743

 € 7.251.656

 

Lasten- en batenoverzicht van de kostendekkende tarieven

Onderaan de paragraaf  wordt inzichtelijk gemaakt wat de opbrengsten en lasten zijn geweest, voor de belastingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn.

 

De lokale lastendruk

Om een indruk te geven wat een gemiddeld huishouden uit Doesburg in 2021 aan gemeentelijke heffingen heeft betaald wordt navolgend overzicht gegeven:

 

Meerpersoonshuishouden in een koophuis                                                                                       

    Situatie 2020 Situatie 2021
- OZB (op basis van gemiddelde WOZ-waarde)  € 316,00   € 327,00
- Afvalstoffenheffing (gemiddeld aanslagbedrag)     € 292,00 € 292,00
- Rioolheffing (bij een gemiddeld gebruik van 125 m3)     € 273,00   € 281,00
Totaal meerpersoonshuishoudens in een koophuis € 881,00 € 900,00

 

Meerpersoonshuishouden in een huurhuis                                                                                  

  Situatie 2020 Situatie 2021
- Afvalstoffenheffing (gemiddeld aanslagbedrag)       € 292,00 € 292,00
- Rioolheffing (bij een gemiddeld verbruik van 125 m3)   € 273,00  € 281,00

Totaal meerpersoonshuishouden in een huurhuis 

€ 565,00 € 573,00

Ten opzichte van 2020 is het tarief rioolheffing met 3,2% gestegen, zijn de tarieven OZB  uitsluitend met de inflatiecorrectie van 2,25% verhoogd en zijn de tarieven afvalstoffenheffing gelijk gebleven. Het gemiddeld belastingbedrag stijgt voor huishoudens met een koopwoning 2,1% en voor huishoudens met een huurwoning 1,4%.

 

De lokale lastendruk vergeleken

In de nota gemeentefinanciën 2021 van de provincie Gelderland is een overzicht opgenomen van de belastingdruk per inwoner per Gelderse gemeente. Om een indruk te geven van de lokale belastingdruk van de gemeente Doesburg in regionaal verband wordt het onderstaande, aan betreffende nota ontleende, overzicht gegeven (de tussen haakjes vermelde bedragen betreffen de cijfers 2020):

 

Gemeente

Belastingdruk
per inwoner

Rheden

€ 398 (€ 402)

Westervoort

€ 422 (€ 380)

Montferland

€ 427 (€ 401)

Doesburg

€ 441 (€ 433)

Zevenaar

€ 448 (€ 430)

Duiven

€ 449 (€ 419)

Doetinchem

€ 464 (€ 426)

Bronckhorst

€ 477 (€ 443)

 

 

Gemiddelde Gelderland

€ 463 (€ 441)

 

De belastingdruk per inwoner in de gemeente Doesburg ligt nog steeds onder het gemiddelde van Gelderland. 

 

Kwijtscheldingsbeleid

In de gemeente Doesburg is het kwijtscheldingsbeleid van toepassing op de afvalstoffenheffing, het onderhoudsrecht graven, de onroerendezaakbelastingen en de rioolheffing. Het kwijtscheldingsbeleid wordt uitgevoerd op basis van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Deze regeling bevat een drietal toetsen die het mogelijk maken de financiële situatie van de belastingschuldige te beoordelen: de inkomenstoets, de vermogenstoets en de schuldentoets. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om tussen drie verschillende kwijtscheldingsnormen te kiezen: de 90%-, de 95%- of de 100%-norm.

Voor wat betreft de gemeente Doesburg is in de raadsvergadering van 14 december 2000 besloten om het meest ruime kwijtscheldingsbeleid toe te passen. In dat geval wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent. Dit betekent dat, uitzonderingen daargelaten, de meeste mensen die een uitkering op bijstandsniveau hebben in aanmerking komen voor kwijtschelding.

In de jaarrekening 2021 is ten laste van Programma 4 Zorg in Doesburg, voor kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen een realisatiebedrag inclusief perceptiekosten opgenomen van €124.975 (de raming na wijziging bedroeg €149.064).

Titel hfdstuk Onderwerp Taakveld Aan leges toe te rekenen lasten Toe te rekenen baten Dekking in %
Titel 1 Algemene dienstverlening
Basisregistratie personen (BRP) 0.2 Burgerzaken 140.372 3.661 3%
Naturalisatie en optie 0.2 Burgerzaken 15.320 9.127 60%
Reisdocumenten 0.2 Burgerzaken 13.718 27.173 198%
Rijbewijzen 0.2 Burgerzaken 155.321 54.453 35%
Burgerlijke stand 0.2 Burgerzaken 44.513 11.803 27%
Overige burgerzaken 0.2 Burgerzaken 122.114 1.011 1%
Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG) 0.2 Burgerzaken 1.963 2.646 135%
Gehandicaptenkaart en parkeren 0.2 Burgerzaken 21.607 88.786 411%
Totaal titel 1: 514.929 198.661 39%
Titel 2 Omgevingsvergunning 8.3 Wonen en Bouwen 410.886 253.249 62%
Titel 3 Dienstverlening (vallend onder de Europese dienstenrichtlijn)
Uitvoering bijzondere wetten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.975 1.719 58%
Algemene plaatselijke verordening 1.2 Openbare orde en veiligheid 94.126 2.637 3%
Totaal titel 3: 97.101 4.356 4%
TOTAAL (titels 1,2 en 3) 1.022.916 456.267 45%
Lijkbezorgingsrechten Lasten Baten
7.5 Begraafplaatsen 109.411
0.4 Overhead 6.070
Totale lasten 115.481
Opbrengsten belastingen 86.458
Overige opbrengsten
Totale baten 86.458
Dekking 75%
Afvalstoffenheffing Lasten Baten
7.3 Afval 1.206.536
0.4 Overhead incl btw en rente 347.861
2.1 Straatreiniging 136.314
6.3 Kwijtschelding 93.974
Totale lasten 1.784.684
7.3 Opbrengst belastingen 1.532.209
7.3 Overige opbrengsten 295.649
Totale baten 1.827.858
Dekking 102%
Marktgeld Lasten Baten
3.1 Economische ontwikkeling 12.674
0.4 Overhead 8.491
Totale lasten 21.165
Opbrengst marktgelden 3.974
Totale baten 3.974
Dekking 19%
Rioolheffing Lasten Baten
7.2 Riolering 642.970
0.4 Overhead incl btw en rente 302.635
2.1 Straatreiniging 136.314
6.3 Kwijtschelding 97.889
Totale lasten 1.179.808
7.2 Opbrengst heffingen 1.140.255
7.2 Overige opbrengsten 13.991
Totale baten 1.154.246
Dekking 98%