Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

In deze jaarstukken 2021 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2021. In de integrale begrotingsbijstelling  2021 (hierna genoemd IBB 2021) hebben wij een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2021. Onze verwachting was toen dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2021 op een overschot van 2.051.400 (afgerond) zou uitkomen. De uitkomsten van de IBB 2021 zijn zoals gebruikelijk in een begrotingswijziging verwerkt. Hierdoor zijn de financiële effecten van de IBB 2021 opgenomen in de bedragen onder de 'ramingen na wijziging'.

De werkelijke uitkomst over boekjaar 2021 (zoals verwerkt in deze jaarstukken 2021) resulteert in een overschot van  voor bestemming van  €3.683.557 (afgerond). Bij de jaarstukken 2021 wordt voorgesteld om €216.688 over te hevelen naar het boekjaar 2022.  Daarnaast zijn er voor een bedrag van
€ 1.094.492 aan voorzieningen vrijgevallen a.g.v. het ontbreken van een onderhoudsplan c.q. wettelijke regelgeving. Wij stellen voor hiervoor een reserve in te stellen tot het nieuwe plan is vastgesteld.

Het resultaat na bestemming komt hiermee uit op €2.372.376.

Het feitelijk overschot over 2021 is hoger dan verwacht in de IBB 2021. Voor een analyse van de afwijkingen boven de €25.000 (op taakveld niveau) verwijzen wij naar de toelichting bij de betreffende programma's.

De uitdagingen voor de gemeente Doesburg zijn - ook in financieel opzicht - aanzienlijk te noemen.  Deze uitdagingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2022-2025. Daar komen wij in de kadernota 2023 en de programmabegroting 2023-2026 graag bij u op terug.