Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen

Reserves

Reserves

 

Algemene reserve

Opvang van incidentele tegenvallers c.q. het beschikbaar hebben van weerstandsvermogen (bufferfunctie).

 

BR Arbeidsvoorwaardenmaatregelen:

Dekking van incidentele uitgaven als gevolg van arbeidsvoorwaarden maatregelen, zoals Vut, ouderschapsverlof, seniorenverlof, arbeidsknelpunten en beloningsdifferentiatie. De reserve kan alleen worden aangewend indien daarover overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd Overleg (GO). [De rol van het GO is inmiddels overgenomen door de OR.]. De structurele toevoeging is jaarlijks € 5.104.

 

BR Kapitaallasten:

Reserve ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen. Aangezien er aan bestemmingsreserves geen bespaarde rente wordt toegevoegd, dekt deze bestemmingsreserve feitelijk de afschrijvingslasten van investeringen af.

 

BR Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit:

Dekking van toekomstige uitgaven voor parkeerfaciliteiten. De voeding vindt plaats door stortingen in dit fonds bij de aanvraag van relevante omgevingsvergunningen.

 

BR Openbare verlichting:

Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met de openbare verlichting.

 

BR Huisvesting onderwijs (IHP):

Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met het basisonderwijs. De structurele toevoeging is jaarlijks € 20.845 en daarnaast worden de huurinkomsten van de integrale kindcentra toegevoegd aan deze reserve.

 

BR Vervanging speeltoestellen:

Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met speeltoestellen geplaatst op openbare speelvoorzieningen. De structurele toevoeging is jaarlijks € 413.

 

BR BUIG-budget (Inkomensdeel WWB):

De bestemmingsreserve BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten) is bedoeld om tekorten op het inkomensdeel (WWB) geheel of gedeeltelijk af te dekken. Toekomstige positieve saldo's worden ten gunste van deze reserve gebracht, negatieve saldo's worden hieraan onttrokken. Deze bestemmingsreserve is in 2013 ingesteld. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in november 2019 heeft de raad besloten er een plafond aan te verbinden van €800.000.

 

BR Overgehevelde middelen:

Deze reserve is bedoeld om middelen die bij de najaarsnota worden overgeheveld naar een volgend jaar te egaliseren. Hierdoor wordt voorkomen dat het resultaat in beide jaren een verkeerd beeld geeft.

 

BR Digitaal Werken:

Voor de verdere realisatie van het programma 'digitaal werken en dienstverlenen' is bij de bestemming van het resultaat in het kader van de jaarrekening 2017 deze reserve ingesteld. Het restant van deze reserve is bestemd voor een onderzoek naar het borgen van de ICT samenwerking voor de toekomst. Daarnaast wordt deze reserve ingezet voor onderzoek naar de bedrijf continuïteit (bij een cyberaanval of ander ICT veiligheidsincident).

 

BR Rehabilitatie van wegen

Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in november 2019 heeft de raad besloten om deze reserve in te stellen. De bestemmingsreserve is bedoeld om het overschot op het begrotingsbudget rehabilitaties wegen - dat bestemd is voor kapitaallasten in verband met investeringskredieten – te reserveren. Ook de vergoedingen voor degeneratie(kosten) van wegen, die worden ontvangen van nutsbedrijven in verband met door hen uitgevoerde graafwerkzaamheden, worden aan deze bestemmingsreserve toegevoegd. De ruimte in de bestemmingsreserve wordt betrokken bij de uitwerking van investeringsplannen voor rehabilitaties.

 

BR Groot onderhoud kapitaalgoederen

In afwachting van het beheerplan is de voorziening in 2019 omgezet naar een bestemmingsreserve. Er is thans een beheerplan civiele kunstwerken klaar die wordt aangeboden aan het college dat naar verwachting  in Q2 2022 wordt vastgesteld. (op basis van de eerste financiële doorrekeningen van het beheerplan is de omvang van de huidige voorziening niet toereikend voor een adequaat beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken).

Voorzieningen

 

Voorzieningen

 

Vrz. Onderhoud gemeentegebouwen:

Voorziening ter dekking van de onderhoudskosten van de gemeentegebouwen.

 

Vrz. Wachtgeldverplichtingen wethouders:

Voorziening ter dekking van mogelijke wachtgeldverplichtingen van wethouders.

 

Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering:

Jaarlijks mag op basis van het vGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) een bedrag worden gespaard voor vervangingsinvesteringen op het gebied van de riolering.

 

Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering:

Jaarlijks moeten de niet gerealiseerde kapitaallasten op het product riolering worden gedoteerd aan deze voorziening.

 

Vrz. Onderhoud Turfhaven:

Deze voorziening is ingesteld om het nodige onderhoud en vervangingsinvesteringen te kunnen bekostigen aan de Turfhaven (inclusief camperplaatsen). Daarom wordt elk jaar een bedrag gedoteerd.

 

Vrz. Wegen:

Deze voorziening is in het leven geroepen voor de bekostiging van groot onderhoud aan wegen. Het hier aan ten grondslag liggende onderhoudsplan is in september 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

 

Van derden verkregen middelen

 

Van derden verkregen middelen (overlopende passiva)

 

GOA (Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid):

Van het rijk worden specifieke middelen ontvangen voor het voorkomen van onderwijsachterstanden.

 

Uitvoering landschapsbeleid Doesburg:

Betreft een overlopende balanspost in verband met te verkrijgen middelen voor uitgaven in het kader van landschapsbeleid in Doesburg.

 

Brede impuls combinatiefuncties:

Betreft rijksmiddelen ten behoeve van de combinatiefuncties / buurtsportcoaches e.d.

 

Cultuur en erfgoed pacht Achterhoek 2017-2020:

Overlopende balanspost voor de ontvangen middelen in het kader van de subsidieregeling Cultuur en Erfgoed. Dit betreft provinciale subsidies die zijn toegekend voor het Arsenaal en de Ooipoortkerk.