Beslispunten en besluitvorming

Beslispunten en besluitvorming

In deze jaarstukken 2021 zijn expliciete beslispunten voor de gemeenteraad opgenomen. Deze beslispunten worden hieronder in een totaaloverzicht (met toelichting) gepresenteerd.

Investeringskredieten

 • Er worden geen extra voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten. Voorgesteld wordt de nog openstaande kredieten over te hevelen naar 2022.

Toelichting investeringskredieten

Deze jaarstukken geven geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen. Zie ook de onderdelen Stand van zaken investeringsprogramma en Kleurenstatus investeringen in de jaarrekening.

Reserves

 1. Er wordt voorgesteld om een bedrag van €216.688 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2022;
 2. Er wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat incl. over te hevelen middelen en vrijval uit de voorzieningen over 2021 ter hoogte van €3.683.557 ten gunste brengen van de algemene reserve;
 3. Er wordt voorgesteld om de vrijgevallen voorzieningen Wegen en Wachtgeld om te zetten in 2 nieuw in te stellen bestemmingsreserves en een bedrag van € 527.796 toe te voegen aan de Reserve Wegen en €566.696 toe te voegen aan de Reserve wachtgeld ;
 4. Er wordt voorgesteld om een  bestemmingsreserve SW bedrijven   in te stellen om de compensatie  voor omzetverlies bij SW-bedrijven in 2023 (gedeeltelijk) te kunnen dekken.

Toelichting reserves

 1. Het over te hevelen bedrag van €216.688 bestaat uit een 7-tal onderdelen, te weten:
  1. Project Beinum-Centrum €8.000: de kosten voor dit project lopen door in 2022 
  2. Verrassend Doesburg €3.500: vanwege de opstart van dit evenement dit bedrag eenmalig over te hevelen naar 2022.
  3. Externe veiligheidscoördinator. €7.750: Voor dit project is een paar jaar geleden geld ontvangen t.b.v. een pilot. Door corona is het wenselijk deze pilot nog iets te verlengen.
  4. Project Hanze €14.000: In 2021 zijn minder activiteiten uitgevoerd door de geldende coronamaatregelen.  In verband met het jubileumjaar Hanzesteden zal het resterende bedrag representatie worden overgeheveld naar 2022 en worden ingezet. 
  5. Uitvoeringsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050 €109.000:  Het totale budget voor het uitvoeringsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050 van € 950.000 is via integrale afweging voor de jaren 2020, 2021 en 2022 verkregen. In 2021 is er nog € 109.000 overgebleven. Door de coronamaatregelen zijn er projecten getemporiseerd. Om het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren, is dit bedrag nodig in de volgende jaren. Hierom wordt voorgesteld om het restant bedrag over te hevelen naar 2022.
  6. Openbare inrichting Halve maanweg € 37.000, Omdat de laatste kosten i.v.m.  afronding van het project in 2022 worden betaald,  is het noodzakelijk het overgebleven budget over te hevelen naar 2022 zodat dit in 2022 budgettair neutraal verloopt.
  7. Scalabor € 37.438. In 2021 heeft het Rijk besloten om te compenseren voor omzetverlies bij SW-bedrijven als gevolg van Corona. Voor Doesburg betreft het een bedrag van € 37.438,-. 
   Het advies is om deze gelden voor 2021 op te nemen in een bestemmingsreserve zodat ze aangewend kunnen worden om bovenstaande kosten voor het jaar 2023 (gedeeltelijk) te dekken


Voorzieningen

Er zijn 2 voorzieningen vrijgevallen, de voorziening wegen en de voorziening wachtgeld. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van een actueel beheerplan alsmede onjuiste toepassing van regelgeving BBV. Wij stellen voor deze gelden op te nemen in 2 nieuw te vormen reserves.

Exploitatie

Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan met betrekking tot de exploitatie.

Toelichting exploitatie

De afwijkingen boven de €25.000 op taakveld niveau in de exploitatie tussen de gewijzigde begrotingsbedragen en de werkelijke bedragen worden toegelicht bij de Programma's 1 t/m 5 en bij het 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'. Ook wordt in de jaarrekening 2021 nader ingegaan op de baten en lasten. Aangezien bijstelling van de begroting niet meer aan de orde is bij de jaarstukken (alleen de verklaring van de afwijkingen) is er geen sprake meer van besluitvorming over de exploitatie.


Besluitvorming

Op grond van deze jaarstukken 2021 wordt aan gemeenteraad het volgende voorgesteld:

1)  Met inachtneming van het bovenstaande instemmen met deze jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) en deze vaststellen;
2)  Het jaarrekeningresultaat incl. over te hevelen middelen en vrijval voorzieningen van totaal € 3.683.557 ten gunste brengen van de algemene reserve;
3) Er wordt voorgesteld om een bedrag van €216.688 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2022;
4) Drie nieuwe  reserves in te stellen en een bedrag van €527.796 toe te voegen aan de Reserve Wegen, een bedrag van €566.696 toe te voegen aan de Reserve wachtgeld en een bedrag van € 37.438 toe te voegen aan de reserve SW-bedrijf;
5)  de restantkredieten per 31/12/2021 over te hevelen naar 2022;

De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2022 vaststellen.