Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen


Lokale heffingen

De gemeente Doesburg kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

 

Realisatie 2021

Raming 2021 na wijziging

Onroerende zaakbelasting

2.200.261

€2.174.882

Toeristenbelasting

€ 377.767 € 378.091

Precariobelasting

€ 510.501 €502.543

Roerende zaakbelasting

€ 3.169 € 1.797

Hondenbelasting

€52.315 € 53.432

Reclamebelasting

€50.765 € 50.070

Totaal

€ 3.194.778 € 3.160.815

Deze heffingen zijn tot de aangegeven bedragen verwerkt in de jaarrekening 2021.Algemene uitkering

De verantwoorde algemene uitkering uit het Gemeentefonds zijn (conform de aanbevelingen van commissie BBV) gebaseerd op de uitkeringsfactoren zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire van 2021. Per nog openstaand uitkeringsjaar ontvangt de gemeente Doesburg een specificatie waarin de actuele verdeelmaatstaven zijn opgenomen. In boekjaar 2021  zijn de uitkeringen tot met het volgende specificatienummer meegenomen:

Algemene uitkering, uitkeringsjaar 2021                         volgnummer specificatie                     09             (23-12-2021)

 

Realisatie 2021

Raming 2021
  na wijziging

Raming 2021
  primitief

Algemene uitkering 2021

€ 22.200.379

€ 22.298.687

€ 20.862.941

Algemene uitkering 2020*)

€ -47.638

   

Algemene uitkering 2019*)

€ 21.440

   

Algemene uitkering 2018*)

 € 9.472

   

Totaal

€ 22.183.653

€ 22.298.687 € 20.862.941

*) Betreft verrekening eerdere uitkeringsjaren

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen in de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering.Dividend

Verantwoord zijn de volgende dividenden:

 

Realisatie 2021

Raming 2021
  na wijziging

BNG

€ 85.045  

Vitens

€ 0  

Alliander

€ 100.804  

Circulus-Berkel

   

Totaal

€ 185.849
€ 186.014

Het in de jaarrekening opgenomen dividend zijn de bedragen waarover de aandeelhouders in 2021 formeel beschikt hebben. Het betreft dividend vanuit de winst over boekjaar 2019 en 2020 van de betreffende deelneming.

 

Saldo financieringsfunctie

De ontvangen rente over de liquide middelen (over 2021 € 0) wordt normaal gesproken als algemeen dekkingsmiddel opgenomen:

 

Realisatie 2021

Raming 2021
  na wijziging

Raming 2021
  primitief

Baten

€ 0 € 0 € 0

Totaal

€ 0

€ 0 € 0Onvoorzien

Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

Post onvoorziene uitgaven

Bedrag

Post onvoorziene uitgaven (primitieve begroting) € 15.000

Af: geraamde bedragen ten laste van post onvoorzien

€ 2.913

Post onvoorziene uitgaven (na wijziging)

€ 12.087