Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Analyse van het resultaat t.o.v. de begroting

Algemene verwijzing naar de toelichting bij de programma's

Hoewel de toelichting op de afwijkingen van de baten en lasten per programma en op taakveld niveau onderdeel is van de jaarrekening 2021, is deze toelichting uit oogpunt van efficiency opgenomen bij de programma's in het jaarverslag van 2021. Deze toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 van de gemeente Doesburg treft u dan ook bij de programma's in het jaarverslag aan en wordt geacht ook onderdeel te zijn van deze jaarrekening die door de externe accountant is gecontroleerd.