Voorwoord

Aanbieding

Geachte leden van de gemeenteraad,


Voor u ligt de jaarrekening van het jaar 2021. Alweer een jaar met veel Covid-19-leed. Voor veel ondernemers, ouderen, kwetsbaren, jongeren zijn het zware tijden geweest. Maar er kwam ook wat licht aan het einde van de tunnel want er kon ook volop gevaccineerd worden in 2021. En dat, is de verwachting, gaat ons uiteindelijk uit deze crisis moeten gaan helpen.


2021 was ook het laatste jaar van de coalitie en het coalitieakkoord “Vol Energie”. We hebben veel ambities waar kunnen maken, zo is het bedrijventerrein Beinum-West vernieuwd, de Zomer-Eekstraat is veiliger, in Beinum is volop geïnvesteerd in het groen en de buitenruimte, en nu zijn we gestart met het Centrum van Beinum. Voor de Ooi is een forse subsidie ontvangen om de wijk gas-vrij te maken. De Binnenstad is afgesloten van autoverkeer in de zomermaanden en de weekenden. Ook de Kloostertuin en het kernwinkelgebied worden opnieuw bestraat en ingericht. Preventie en Vroegsignalering hebben veel aandacht gekregen afgelopen jaren, er is een Doesburgse koers tegen Eenzaamheid vastgesteld, en nog veel meer. 


In 2021 is ook volop gewerkt in heel Doesburg aan de toekomstvisie van Doesburg. Vanuit de kracht en zwakten van de stad, is gekeken naar de kansen en mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in 3 pijlers voor de toekomst. En het is ook echt noodzakelijk om keuzes te maken voor de toekomst, doordat het Rijk steeds meer taken naar de gemeente over hevelen, merken we ook dat we als kleine gemeente kwetsbaar zijn. Zowel qua personeel, als ook andere ondersteunden zaken zoals bijvoorbeeld ICT.
Er liggen nog genoeg prachtige uitdagingen voor Doesburg in het verschiet. En gelukkig sluiten we 2021 met een goed financieel resultaat af, en daar zijn we trots op! 

In de jaarstukken vindt u per programma beschreven wat we in begrotingsjaar 2021 hebben bereikt en wat het in dat jaar heeft gekost. Op taakveldniveau wordt gerapporteerd over de uitvoering van het beleid en over de afwijkingen, ook in financieel opzicht. We vertrouwen er op dat wij hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor begrotingsjaar 2020 ingezette beleid en van de aangewende middelen. Wij wensen u veel leesplezier!

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg,

de secretaris, de burgemeester,
Peter Werkman Loes van der Meijs