Stand van zaken programma's

Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan

Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen.

Wat willen we bereiken?

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening.

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd.

We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

1.03 Een veilige samenleving.

Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Primitieve begroting 2021 BGR 2021 na wijziging Realisatie 2021 Saldo 2021
Lasten
0.1 Bestuur 1.001 843 889 932 -44
0.2 Burgerzaken 304 301 300 289 10
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 787 844 815 797 18
1.2 Openbare orde en veiligheid 302 277 281 253 28
Totaal Lasten 2.394 2.265 2.284 2.271 13
Baten
0.1 Bestuur 0 0 0 574 -574
0.2 Burgerzaken 115 135 125 137 -12
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 12 8 8 24 -17
1.2 Openbare orde en veiligheid 4 14 14 22 -7
Totaal Baten 131 158 148 757 -609

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.1 Bestuur:  Hogere lasten € 44.000 (nadeel)  /  Hogere baten € 574.000 (voordeel)

De hogere lasten worden deels verklaard doordat er drie keer een tijdelijk raadslid is toegelaten i.v.m. ziekte en zwangerschap (N €20.000) . Daarnaast is in opdracht van de raad (middels een motie) is een second opinion onderzoek uitgevoerd naar de juistheid en compleetheid van de stukken m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg. Dit extra onderzoek (N € 11.000) was niet begroot .

In 2021 zijn meerdere commissies gecombineerd en was er door corona sprake van een lagere aanwezigheid bij de commissies waardoor de kosten € 9.000 lager zijn uitgevallen (V € 9.000)

De accountantskosten zijn hoger uitgevallen voor meerwerk (N 23.000).

Voor de pensioenverzekering van de wethouders heeft  een eenmalige storting  van € 29.000 plaatsgevonden. Deels kon dit binnen het budget worden opgevangen. In 2022 wordt op zoek gegaan naar een andere voor van verzekering i.v.m. opzegging van het contract door de verzekeraar. (N 19.000)

Als gevolg van corona  zijn er minder kosten uitgegeven aan representatie (V 15.000) Dit resterende bedrag representatie zal worden ingezet voor het project Hanze ingezet in 2022.

De rest van het verschil op de lasten wordt veroorzaakt door een aantal kleinere verschillen.

Het voordeel op de baten ad €574.000 wordt vooral veroorzaakt door de vrijval van de voorziening wachtgeld (veroorzaakt door BBV wetgeving). In het voorstel voor resultaatbestemming is opgenomen om deze om te zetten naar een reserve.

 

Taakveld 0.2 Burgerzaken:  Hogere lasten € 10.000 (nadeel)  /  Hogere baten € 12.000 (voordeel)

Met name voor rijbewijzen zijn er meer aanvragen geweest dan begroot. Dit vertaalt zich ook in hogere kosten.

 

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer:  Hogere lasten € 4.000 (nadeel)  /  Hogere baten € 17.000 (voordeel)

Het verschil wordt met name veroorzaakt door extra huurinkomsten na afspraken over huur en servicekosten.

 

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid:  Lagere lasten € 28.000 (voordeel)  /  Hogere baten € 7.000 (voordeel)

Er zijn geen kosten gemaakt voor fysieke bijeenkomsten en bijna geen inzet van een veiligheidscoördinator bij evenementen vanwege covid-19. Alleen tijdens de kadedagen was er een inzet van een veiligheidscoördinator.  (V € 10.000)De veiligheidscoördinator was een pilot van drie jaar. Het is wenselijk het restant van dit budget over te hevelen naar 2022, zodat de pilot met één jaar verlengd kan worden.

Dit jaar zijn de vandalismekosten lager dan begroot. Deze kosten zijn onvoorspelbaar (V €23.000)

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1.

Indicator en beschrijving

Periode

 

Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2020 40
Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2021 1,4
Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2021 2,3
Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
2021 0,9
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners
2021 4,5

Verbonden partijen

-In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.


Gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem Nijmegen > heet nu: Groene Metropoolregio

Het publieke belang
Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van de deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.


Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Het publieke belang
Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

 

GR bijdrage 2021

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie-
resultaat

Verslagjaar

 

Gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem Nijmegen/Groene Metropool

1

 

€ 30.243

1,6%

€ 153.612 -

2019

Veiligheid- en Gezondheids-regio Gelderland Midden

1/4

 

€ 1.051.428

1,7%

€ 9.615.000
€ 63.229.000 € 1.730.000

2021

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

1

 

€ 64.408

18,6%

€ 2.383 € 73.565 -

2020

 

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad.

Wat willen we bereiken?

2.01 Prettige leefomgeving.

We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

G

Aan een renovatieplan voor het openbaar groen wordt gewerkt. Voor de wijk Beinum wordt middels het project Beinum Groen, Spelen en Water met de bewoners gekeken naar het realiseren van een plus op de renovatie voor het openbaar groen. 

De schetsontwerpen voor de herinrichting van het kernwinkelgebied en parkeerterrein Kloostertuin zijn gereed en gaan ter besluitvorming naar de raad. 

Wat gaan we daarvoor doen?

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

O

De resultaten blijven wat achter t.o.v.  de ambitie . De zoektocht naar een geschikte beleidsadviseur is nu in volle gang.  We hebben al een tijd een geschikte beleidsadviseur gehad en die heeft ook voor het einde van het jaar een programma opgeleverd. Dat is in februari dit jaar behandeld.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Primitieve begroting 2021 BGR 2021 na wijziging Realisatie 2021 Saldo 2021
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.177 1.611 1.679 1.658 21
2.2 Parkeren 73 68 77 134 -57
2.3 Recreatieve havens 88 114 114 112 2
2.5 Openbaar vervoer 1 1 1 1 1
5.1 Sportbeleid en activering 249 281 277 278 -1
5.2 Sportaccommodaties 587 673 663 601 62
5.4 Musea 183 172 169 174 -5
5.5 Cultureel erfgoed 1.022 115 120 126 -7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 919 939 1.130 1.145 -16
7.2 Riolering 643 602 509 446 63
7.3 Afval 1.207 1.186 1.168 1.238 -70
7.4 Milieubeheer 456 761 759 789 -31
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 112 139 138 155 -17
Totaal Lasten 6.717 6.662 6.803 6.857 -54
Baten
0.63 Parkeerbelasting 369 578 463 452 11
2.1 Verkeer en vervoer 62 42 587 1.095 -508
2.2 Parkeren 0 0 0 60 -60
2.3 Recreatieve havens 60 113 63 55 8
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 75 41 41 42 -1
5.2 Sportaccommodaties 90 66 66 61 5
5.4 Musea 20 20 20 20 0
5.5 Cultureel erfgoed 705 11 11 23 -12
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 1.154 1.231 1.181 1.118 63
7.3 Afval 1.828 1.712 1.807 1.920 -112
7.4 Milieubeheer 98 0 0 158 -158
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 86 68 68 75 -7
Totaal Baten 4.549 3.882 4.307 5.080 -773

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: voordeel lasten €0 /nadeel baten €11.000

Doordat er meer is gehandhaafd is t.a.v. de kostensoort 'opbrengst fiscalisering parkeerboetes' de begroting gehaald; het bedrag op de begroting is op dit onderdeel in lijn met de externe advisering hierover in 2014. Ten aanzien van de kostensoort 'opbrengst parkeergelden' is de begroting net niet gehaald; mogelijke oorzaak is dat het bedrag op de begroting op dit onderdeel niet in lijn is met externe advisering hierover in 2014. Vanaf de programmabegroting 2022-2025 zijn de geraamde inkomsten structureel verlaagd. 

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer voordeel lasten € 21.000 / voordeel Baten € 508.000

De baten voor ondergrondse infrastructuur betreft een niet beïnvloedbaar budget. Op de hoeveelheid aangevraagde instemmingsbesluiten en de omvang van de (daarbij behorende) werkzaamheden heeft de gemeente geen invloed. In 2021 is er echter wel sprake van een groot project van een private partij, die Doesburg van glasvezel voorziet; de verwachting is overigens dat de extra kosten en baten (op langere termijn) min of meer met elkaar in evenwicht zijn (V 149.000). Het verschil in de baten wordt veroorzaakt doordat een onttrekking in de reserve kapitaallasten was begroot en deze niet gerealiseerd is omdat de investering nog niet is afgerond. Daarnaast moet de voorziening wegen vrijvallen i.v.m. het ontbreken van een recent beheerplan.

De rest van het verschil wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Taakveld 2.2 Parkeren nadeel lasten € 57.000 / voordeel Baten € 60.000

Vanuit het rijk is een COVID-bijdrage ontvangen voor toezicht en handhaving. Hierdoor zijn de baten hoger. Daarentegen zijn hierdoor de kosten met een bijna zelfde bedrag ook hoger.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties voordeel lasten €62.000 / nadeel Baten € 5.000

Het voordeel bij sportaccommodaties is te verklaren door een lager energieverbruik als gevolg van corona (v €20.000). De rest van het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat contractonderonderhoud/klein onderhoud gedekt is door de onderhoudsvoorziening gebouwen.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed nadeel lasten € 7.000 / voordeel Baten € 12.000

De kosten voor archeologie zijn te laag geraamd. Onder andere vanwege veel graafwerk in de binnenstad zijn de kosten voor begeleiding opgelopen.  Ook de kosten voor het depot zijn gestegen vanwege meer opslag van vondsten. Daarnaast zijn de kosten voor het opstellen van een kerkenvisie hierin opgenomen terwijl daar een bedrag aan decentrale uitkering tegenover staat.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie nadeel lasten € 16.000/baten € 0

Er is meer (groen)afval gestort door groendiensten dan voorzien. Deze stroom is moeilijk te voorspellen. Meestal bevinden afwijkingen binnen de bandbreedte van de budgetten, maar is in 2021 wat meer dan gebruikelijk. De rest van het verschil wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Taakveld 7.2 Riolering voordeel lasten 22.000/baten nadeel 63.000

De uitgaven voor pompen en riolen zijn afhankelijk van de storingen en calamiteiten en kunnen dus behoorlijk fluctueren. In 2021 is op deze post minder uitgegeven dan begroot (V 49.000)

De uitgaven voor lidmaatschappen, contributies en serviceabonnementen zijn te laag geraamd (N 20.000).

De uitgaven voor reiniging en ontstopping kunnen jaarlijks fluctueren. in 2021 is door het toenemende aantal verstoppingen van huis- en kolkaansluitingen en rioolverstoppingen  meer geld uitgegeven  dan begroot. De beheerkosten zijn aan de lage kant geraamd, maar met het nieuwe watertakenplan dat in 2022 gemaakt wordt zullen  de beheer kosten  hoger worden begroot (N18.000).

Voor nieuwe watertaken is een inschatting gemaakt voor uit te voeren zaken.  Je kunt daarbij denken aan nieuwe activiteiten die voortkomen uit het waterteam Olburgen. Waterteam Olburgen is een samenwerking op het gebied van riolering met Rheden, Bronckhorst en het waterschap. Aangezien deze samenwerking langzaam vorm krijgt is niet het gehele budget gebruikt. (V 17.000)

De rest van het verschil wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Het verschil in inkomsten wordt onder andere veroorzaakt door het jaarlijks bedrag  van ca. €10.000 dat van het waterschap Rijn en IJssel wordt ontvangen voor het afvoeren van het afvalwater van de gemeente Zevenaar (Dorp Angerlo) (V10.000). Ook is een niet begrote bijdrage ontvangen voor een stresstest (V €11.000) Daarnaast is de ontvangen rioolheffing beduidend lager dan geraamd (N € 85.000). Dit kan 2 oorzaken hebben:

a -  het waterverbruik per perceel/woning is minder dan de door ons ingeschatte 100 m3

b - het werkelijk aantal perceel wat is aangesloten wijkt af van wat is geraamd in de begroting. In de begroting zijn ruim 5400 percelen  meegenomen. In 2019 meldt Vitens in de meelift vergoeding dat deze iets meer dan 5000 bedragen. 

Taakveld 7.3 Afval nadeel lasten € 70.000/voordeel baten € 112.000)

Er is per saldo een batig saldo van 4,9% van het begrootte bedrag. Dit komt omdat het gebruik van inwoners van Bronckhorst hoger is dan was begroot. Dit heeft zowel gevolgen voor de lastenkant (N € 70.00)) als voor de batenkant (V € 112.000).

Taakveld 7.4 Milieubeleid nadeel lasten € 31.000/voordeel baten € 158.000)

Voor de proeftuin aardgasvrije wijken wordt een bedrag van het rijk ontvangen en worden activiteiten ontplooid om dit te realiseren. Per saldo (baten € 158.000 en lasten € 17.000) is er op product 1251 naast enkele kleinere verschillen, een onderschrijding van €109.000. Dit bedrag moet overgeheveld worden naar 2022.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria  nadeel lasten € 22.000/voordeel baten € 7.000

Op dit taakveld is een overschrijding in de lasten. Momenteel worden de verordening, processen en tarieven verbeterd (N €22.000). De inkomsten door begraafrechten zijn hoger dan vooraf verwacht (V 7.000). Echter, de begraafkosten zijn ook toegenomen in budget 1255 Beheer begraafplaats.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2.

Indicator en beschrijving Periode  

Niet-sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder.

2020 54,4

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg)

2019 61,0

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.

2019 3,5

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Leefbaar en duurzaam Doesburg worden hieronder toegelicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Het publieke belang
Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van Provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is één van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang
Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten: individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzame leefomgeving. Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin Circulus-Berkel als gefuseerd bedrijf naar buiten trad. Daarvoor was het Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2021

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem

2

€ 140.956

4,0%

€ 763.0000 € 4,839.000
 € 169.700

2020

 

 Vennootschappen

P

 

Aantal aandelen

% deelneming

Eigen vermogen per 31-12-2019

Vreemd vermogen per 31-12-2019

Exploitatieresultaat

Verslagjaar

Circulus-Berkel B.V.

2

273

3,27 %

€ 14.600.000

 € 4.000.000

€ 1.300.000

2019

 

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie.

Wat willen we bereiken?

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door:
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf;
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West;
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Primitieve begroting 2021 BGR 2021 na wijziging Realisatie 2021 Saldo 2021
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 124 98 112 142 -30
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 20 65 64 66 -2
3.4 Economische promotie 201 214 244 223 21
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 352 55 52 58 -6
5.6 Media 316 271 263 254 9
8.1 Ruimtelijke ordening 239 104 196 369 -173
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 788 28 0 613 -613
8.3 Wonen en bouwen 433 706 409 481 -72
Totaal Lasten 2.473 1.541 1.340 2.206 -866
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 40 -40
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 4 8 8 4 4
3.4 Economische promotie 254 394 388 422 -34
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 30 1 1 208 -207
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 743 4 4 738 -734
8.3 Wonen en bouwen 290 343 343 445 -102
Totaal Baten 1.591 750 744 1.856 -1.113

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling:  nadeel lasten € 30.000 /  voordeel baten € 40.000

Het voordeel op de baten betreft een subsidie van de provincie. De uitgaven hiervoor zitten in de lasten verdisconteerd. 

Taakveld 3.4 Economische promotie:  voordeel lasten € 21.000 /  voordeel baten € 34.000

Het voordeel op de lasten betreft met name kleine verschillen op diverse producten. Als gevolg van corona zijn er minder activiteiten geweest. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door hogere baten van de toeristenbelasting, met name uit vorige jaren.

Taakveld 8.1 Ruimtelijk ordening: nadeel lasten € 173.000 / voordeel baten € 207.000

Het tekort op  het budget de groene Metropool wordt verklaard door enige uitgaven aan subsidiecoördinatie en uitgaven die voorheen uit het regiobudget (regio Arnhem-Nijmegen) werden betaald. Dit soort uitgaven zijn niet in het nieuwe groene metropool budget mee begroot. Dergelijke uitgaven blijven bestaan. Ook zullen er bijdragen voor bijvoorbeeld bijeenkomsten of onderzoeken worden gevraagd voor zover deze  niet binnen de basisbijdragen vallen (N € 11.000).

Voor de openbare inrichting Halve Maanweg zijn gelden ontvangen. Beschikbaar gestelde middelen worden vanaf 2020 aangewend. De uitvoering heeft als gevolg van onder andere een ingesteld bezwaar en beroep, vertragingen opgelopen. Verzoek daarom wederom om het resterende budget van 2021 over te hevelen naar 2022 (€ 37.000). Verwachting is dat eind 2022/begin 2023 de woningen en de herinrichting van de directe omgeving (o.a. parkeerplaatsen) zijn gerealiseerd, en dan dus ook alle kosten zijn gemaakt (V € 200.000). De uitgaven die voor deze ontvangst zijn gedaan, zit verdisconteerd in de lasten (N € 200.000).

De rest van het verschil op de lasten wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen. 

Taakveld 8.2. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen):  nadeel lasten € 613.000  /  voordeel baten €734.000

Op dit taakveld worden de vermeerderingen en vermindering verantwoord in verband met de mutaties in de grondexploitatie, Beinum West en Koppelweg. Het saldo voor de jaarrekening 2021 is € 87.000 positief. Dit heeft te maken met de grondexploitatie Beinum West. De nieuwste voorspellingen laten een verwacht positief eindresultaat van Beinum West (in 2022) zien . De ingestelde verliesvoorziening in 2020 dient daarom vrij te vallen.  Voor dit complex Beinum is een tussentijdse winstneming van €44.000 gerealiseerd.

Taakveld 8.3. Wonen en bouwen:  nadeel lasten € 72.000  /  voordeel baten € 102.000

In 2021 zijn extra kosten gemaakt n.a.v. een gerechtelijke uitspraak over grondverkoop in 2016 (N € 9.000). Op het gebied van bouw- en woningtoezicht heeft inhuur plaatsgevonden (N € 54.000).  Het overig nadeel op de lasten bestaat uit kleine verschillen.

Aan de batenkant is een bedrag voor dwangsommen ontvangen die niet was begroot (V € 15.000). Daarnaast zijn de geraamde opbrengst aan leges hoger dan geraamd, dit is te danken aan de vele en omvangrijke bouwprojecten waarvoor een aanvraag  voor een omgevingsvergunning (bouwvergunning) in 2021 is gedaan. Denk hierbij aan de locatie Koppelweg en Halve Maanweg (V € 60.000). Daarnaast heeft een verkoop van parkeerplaatsen plaatsgevonden, die niet is begroot (V € 30.000). 

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3.

Indicator en beschrijving Periode  

Functiemenging
De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

2021 41,6
Vestiging (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2021 143,1
Gemiddelde WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000
2021 229
Nieuw gebouwde woningen
Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
2020 10,4

Demografische druk 
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage)

2021

81,8

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2021 682
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2021 910

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen verbonden aan het programma Wonen, werken en recreëren in Doesburg.

Euregio Rijn-Waal

Het openbaar belang
De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2021

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Euregio Rijn-Waal

3

€ 3.382

-

€ 1.762.764

€ 2.395.351

€ 112.170

2020

Programma 4 Zorg in Doesburg

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van “zorgen voor”, maar meer van “zorgen dat”. Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. 2016 stond in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2017 en 2018 is die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem.

Wat willen we bereiken?

4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk.

We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.

G

De afgelopen 2 jaar is de uitstroom naar werk meer dan 20%. Dat is opmerkelijk hoog ook in relatie tot de rest van Nederland. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering is gedaald naar 305 (267 uitkeringen) (peildatum 23-9-2019)

Wat gaan we daarvoor doen?

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Primitieve begroting 2021 BGR 2021 na wijziging Realisatie 2021 Saldo 2021
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 20 1 0 1 -1
4.2 Onderwijshuisvesting 1.327 213 165 169 -4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 826 918 1.038 943 95
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.080 1.111 1.077 997 81
6.2 Wijkteams 751 710 670 637 34
6.3 Inkomensregelingen 6.499 5.868 6.011 5.755 256
6.4 Begeleide participatie 1.973 1.872 1.714 1.709 5
6.5 Arbeidsparticipatie 921 911 913 866 47
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 601 476 557 563 -6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.050 2.853 3.086 3.045 41
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.934 2.926 3.954 3.989 -35
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 121 99 98 95 3
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 7 44 44 28 16
7.1 Volksgezondheid 358 393 416 365 50
Totaal Lasten 21.468 18.397 19.743 19.160 583
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 11 11 11 11 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 241 352 352 334 18
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12 0 0 12 -12
6.3 Inkomensregelingen 5.475 4.380 4.610 4.628 -17
6.4 Begeleide participatie 46 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 128 178 178 128 51
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2 52 227 264 -37
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 56 190 150 152 -3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6 0 0 0 0
Totaal Baten 5.977 5.162 5.528 5.529 -1

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: voordeel lasten € 95.000/nadeel baten €18.000

Het voordeel op de lasten heeft verschillende oorzaken. Op o.a. het routegebonden doelgroepenvervoer is minder uitgegeven dan begroot vanwege corona en ingezette beheersmaatregelen om de kosten te verminderen (V € 56.000) . In november is hiervan de afrekening ontvangen. Ten tijde van de IBB was dit niet voorzien waardoor de begroting hierop niet is aangepast. Een onderdeel hiervan is het leerlingenvervoer waarvan de uitvoering dit jaar is uitbesteed. Voor deze kosten (N € 22.000) was echter geen budget opgenomen. Aan gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is € 65.000 minder uitgegeven dan begroot. Door corona zijn er weinig nieuwe initiatieven ontwikkeld (ouderbetrokkenheid, voorlezen enz) en konden ook niet alle geplande activiteiten plaatsvinden.  

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel lasten € 81.000 /voordeel baten €12.000

Het voordeel in de kosten wordt o.a. veroorzaakt doordat er € 13.000 minder WMO uitvoeringskosten waren dan begroot.

Bij de IBB is een incidentele ophoging van € 15.000,- voor mantelzorg gevraagd. Uiteindelijk zijn de kosten hiervoor echter € 18.000 lager uitgevallen dan verwacht doordat er minder mantelzorgcomplimenten zijn aangevraagd. 

Voor jongerenwerk zijn € 19.000 minder kosten gemaakt. Er is een voordeel behaald op de post ‘overige uitbestedingen' doordat deze post te hoog is begroot. Voor 2022 e.v. zal deze post structureel worden bijgesteld. Voor de rest bestaat dit saldo aan diverse kleinere verschillen.

Taakveld 6.2 Wijkteams: voordeel lasten €34.000/baten €0

Met name de kosten van Jeugdteam zijn lager dan begroot (€ 21.000). Met de deelnemers aan het jeugdteam is een maximumbudget afgesproken. Indien een organisatie minder uren inzet (door ziekte of vertrek (en een opvolger later start)), dan wordt er minder uitgegeven. Tevens zijn er door corona geen bijeenkomsten georganiseerd.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: voordeel lasten €256.000/voordeel baten €17.000

De kosten voor Algemene bijstand waren €31.000 lager dan begroot doordat er minder uitkeringen zijn vertrekt.  Daarnaast is er meer onterecht uitgekeerde  bijstand teruggevorderd, waardoor een voordeel is behaald op de baten van € 127.000. 

De  kosten voor Bijstandbesluit Zelfstandigen / Tozo zijn €154.000 lager dan begroot.

Tevens zijn de kosten voor Bijzondere bijstand € 32.000 hoger dan begroot. De bijzondere bijstand is een open-einde-regeling, in 2021 hebben meer inwoners hierop aanspraak gemaakt. 

De kosten voor uitkeringen onder Wtcg en CER zijn € 107.000 lager dan begroot. Enerzijds door verlaging van de uitkering, anderzijds door aanscherping van de regels, zijn er minder aanvragen gedaan en gehonoreerd. 

De rest van het verschil bestaat uit diverse kleine verschillen.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie: voordeel lasten €47.000 / nadeel baten €51.000

Vanwege het krimpen in m2 van de bibliotheek, gedeeltelijke leegstand en minder gebruik van de ruimten i.v.m. de lockdowns, zijn de servicekosten (zoals energie, schoonmaak) lager dan begroot. Gevolg hiervan is echter ook dat de huuropbrengsten en doorbelasting van de servicekosten lager zijn uitgekomen. 

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO):  nadeel €6.000/voordeel baten €37.000

Onder de post WMO hulpmiddelen is met overname van hulpmiddelen door Kersten B.V. een hoger bedrag aan baten gerealiseerd dan was begroot. 

Taakveld 6.71 Maatwerkvoorziening 18+: voordeel lasten €41.000/voordeel baten € 3.000

Het voordeel in de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een combinatie van lagere lasten voor WMO Huishoudelijke hulp (voordeel € 26.000) en lagere lasten dan begroot voor WMO begeleiding (voordeel € 17.000).

Door stijging van de uurtarieven en  stijging van de hoeveelheid geïndiceerde huishoudelijke hulp (stijging van de vraag door de dubbele vergrijzing) is bij het IBB het lastenbudget verhoogd. Naar nu blijkt vallen de lasten iets lager uit.

WMO begeleiding is een open einde regeling waardoor de kosten per jaar fluctueren. Voor 2021 resulteert dit in lagere kosten dan begroot.

Taakveld 6.72 Maatwerkvoorziening 18-: nadeel lasten €35.000/baten € 0

De lasten zijn bij de IBB met € 765.000 verhoogd. Het nadeel in de lasten is nu € 35.000.  Voor deze geringe afwijking is geen specifieke verklaring.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid: voordeel lasten €50.000/baten €0

Op het onderdeel Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel is bij de IBB een bedrag van € 40.000,- aangevraagd maar is niet duidelijk waarvoor. Waarschijnlijk is dit een fout. De rest van het verschil wordt veroorzaakt door kleinere verschillen.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4.

Indicator en beschrijving

Periode

 

Absoluut verzuim
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5-18 jaar.

2017

1,2

Relatief verzuim
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.

2019

20

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

2020

1,5

Banen
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

2021

444,2

Jongeren met een delict voor de rechter
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2019

1,0

Kinderen in uitkeringsgezin
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

2020

6,0

Netto arbeidsparticipatie
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

2020

62,1

Werkloze jongeren
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

2020

2,0

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.

2021

423,3

Personen met lopende re-integratievoorzieningen
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2020 634,1

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2020

14,7

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2021 1,3

Jongeren (tot 23 jaar) met jeugdreclassering
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2018

0,7

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).

2021

720

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Presikhaaf Bedrijven

Het publieke belang
Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp biedt bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kan via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject.

Veranderingen gedurende verslagjaar
De GR is per 31-12-2020 geliquideerd. In de raadsvergadering van 24-09-2020 heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven op het liquideren van deze organisatie.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Zie hierboven.

 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

Het openbaar belang
De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

Het openbaar belang
De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP).

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten

 

 Gemeenschappelijke regelingen

P

GR bijdrage 2021

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Exploitatie
resultaat

Verslagjaar

 

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

1/4

€ 1.051.428

1,7%

€ 9.615.000
€ 63.229.000
€ 1.730.000

2021

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

4

€ 658.348

-

- € 13.001.000 € 3.951.000

2020

MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

4

€ 1.833.091

-

€ 724.000

€ 7.288.000

€ 2.565.000

2020

 

 

   

 

   

 

 

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan?

We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd.

De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen.

Wat willen we bereiken?

5.01 Een gezonde financiële positie.

Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in evenwicht en onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij.

De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag.

We willen een degelijke begroting. Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste goedgemaakt moeten kunnen worden met structurele inkomsten.

G

De algemene reserve is boven het gewenste niveau van 8 miljoen euro en de begroting is materieel sluitend.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.02 Een lage belastingdruk.

We willen de lastendruk voor onze Doesburgers en bedrijven zo beperkt mogelijk houden. We willen dat dan doen vanuit de pakketgedachte. Dat wil zeggen dat we de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen we lasten verlichten. Dit geldt met name voor de afvalstoffenheffing.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.

We willen zo weinig mogelijk bureaucratie. We maken onze klantprocessen zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk en we schrappen overbodige regels. In het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen wordt de komende 2 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit programma kent 3 projecten, het project Digitaal Dienstverlenen, het project Digitaal Samenwerken en het project Sociaal Domein.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur.

We willen een toekomstbestendige huisvesting realiseren voor wat betreft de fysieke loketten waar gemeentelijke dienstverlening wordt verzorgd en de ambtelijke organisatie en bestuur.
We stellen in dit kader een strategisch plan huisvesting op die aan de raad wordt voorgelegd en de uitkomsten hiervan zullen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.

G

Er worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor een college- en raadsvoorstel.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden.

Doesburg heeft derien gebouwen in eigendom en beheer. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Op de lange termijn zullen keuzes gemaakt moeten worden over het beheer en onderhoud van deze panden. Het opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeheerplan is de eerste stap. Hierin komen organisatiestructuur, werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en control als onderwerpen terug. Het structureel programmatisch onderhouden van het gemeentelijk vastgoed volgens het vastgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

O

De verschillende MJOP's geven aanleiding voor het bijstellen van ons beleid. Zonder bijstelling  is fors  opplussen van de MJOP's onvermijdelijk

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Primitieve begroting 2021 BGR 2021 na wijziging Realisatie 2021 Saldo 2021
Lasten
0.4 Overhead 5.726 5.362 5.457 5.471 -14
0.5 Treasury 0 3 3 5 -1
Totaal Lasten 5.726 5.366 5.461 5.476 -15
Baten
0.4 Overhead 241 1 1 149 -149
0.5 Treasury 211 335 247 247 0
Totaal Baten 452 336 248 396 -148

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.4 Overhead:  Nadeel lasten € 14.000  /  Voordeel baten €149.000

Het saldo op het taakveld Overhead is € 135.000 voordelig. Op de onderstaande onderdelen van dit taakveld zijn er afwijkingen van meer dan € 25.000 die we nader verklaren:
1. P&O budgetten en salarissen € 81.000;
2. Overig € 54.000;

Ad 1 P & O budgetten en salarissen
Het totale voordeel op de P&O budgetten en de salarissen (gemeentebreed) bedraagt circa € 81.000.  Dit voordeel bestaat uit diverse componenten. Het gaat om de volgende afwijkingen: voordeel personeelszorg € 69.000; voordeel ziektevervanging van € 76.000 en een loonsomoverschrijding van € 64.000. 

Ad 2 Overig
Het voordeel bestaat vooral uit diverse onderdelen waaronder lagere lasten voor de ondernemersraad en lagere bankkosten. De rest van het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat contractonderonderhoud/klein onderhoud gedekt is door de onderhoudsvoorziening gebouwen.

Taakveld 0.5 Treasury

Er zijn hier geen noemenswaardige verschillen.

Beleidsindicatoren

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 5.

Indicator en beschrijving   Waarde

Formatie
Fte per 1.000 inwoners

  8,5
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
  7,8
Apparaatkosten
Kosten per inwoner
  € 494
Externe inhuur 
Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur
  12,5%
Overhead
% van de totale lasten
  14,4%

 

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemene dienst en Financiën worden hieronder toegelicht.

 

BNG bank

Het openbaar belang
Doesburg is aandeelhouder van de BNG. De BNG is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Alliander N.V.

Het publieke belang
Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop  van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

Vitens

Het publieke belang
Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende verslagjaar
Geen.


Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

 

 Vennootschappen

P

 

Aantal aandelen

% deelneming

Eigen vermogen per 31-12

Vreemd vermogen per 31-12

Exploitatieresultaat

Verslagjaar

BNG bank

5

27.612

0,05 %

€ 5.097.000

 € 155.262

€ 221.000

2020

Alliander  N.V.

5

172.952

0,13 %

€ 4.328.000

 € 5.094.000

€ 224.000

2020

Vitens 

5

17.843

0,24 %

€ 600.300.000

€ 1.387.800.000

€ 19.400.000

2020

Circulus-Berkel B.V.

 2

273

3,27 %

€14.600.000

€ 4.000.000

€ 1.300.000

2019

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Primitieve begroting 2021 BGR 2021 na wijziging Realisatie 2021 Saldo 2021
Lasten
0.10 Mutaties reserves 6.652 622 1.846 1.267 579
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 3.684 -3.684
0.61 OZB woningen 139 166 165 188 -22
0.62 OZB niet-woningen 6 6 5 15 -10
0.64 Belastingen overig 136 103 101 97 5
0.8 Overige baten en lasten 17 285 -796 293 -1.090
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 14 0 0 41 -41
Totaal Lasten 6.964 1.182 1.322 5.584 -4.262
Baten
0.10 Mutaties reserves 9.011 1.463 2.919 2.791 128
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 402 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 1.673 1.684 1.724 1.751 -28
0.62 OZB niet-woningen 463 468 453 452 1
0.64 Belastingen overig 640 645 635 632 3
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 20.852 20.863 22.299 22.024 275
0.8 Overige baten en lasten 0 1 -2.051 285 -2.336
Totaal Baten 33.041 25.125 25.979 27.936 -1.957

Budgetbijstellingen in meerjarenperspectief

Toelichting op de budgetafwijkingen

Taakveld 0.10 Mutaties reserves:  Voordeel lasten € 579.000  /  Nadeel baten €128.000
Het saldo op het taakveld Mutaties reserves is € 451.000 voordelig. Daarnaast is de gerealiseerde bate uit de reserve kapitaallasten € 262.000 lager dan begroot. Het verschil in de lasten wordt veroorzaakt doordat een storting in de reserve kapitaallasten was begroot  van €174.500 en deze niet gerealiseerd is omdat de investering nog niet is afgerond. De rest wordt veroorzaakt door kleinere verschillen.


Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds: Nadeel baten € 275.000
In 2021 is in totaliteit € 275.000 minder algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen dan geraamd. Dit heeft voor het grootste deel betrekking op de aanpassing van de aantallen door het CBS. Deze aantallen hebben hun doorwerking in de verdeelmaatstaven. Daarmee heeft dit een negatief effect op de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten: nadeel lasten €1.090.000 / voordeel baten €2.292.000

Lasten

De begroting inclusief integrale afweging en amendementen kwam uit op nadelig €341.910. Daarnaast zijn er via de IBB2021 voor 574.000 lasten overgeboekt naar 2022. Hiermee komt het saldo op nadelig 916.000 afgerond.  Op deze post zit ook een nadeel van suppletie BCF 97.000 Nadeel oninbare vorderingen 116.000.  De post Onvoorziene uitgaven van €12.000 is nauwelijks aangewend en levert hier een voordeel op van €12.000.  Voor het overige bestaat het verschil uit diverse kleinere verschillen.

Baten

Het  voordelige begrotingsresultaat voor 2021 (uit de IBB 2021) wordt in eerste instantie boekhoudkundig geraamd bij de exploitatiebaten, van totaal €2.052.442.  Het werkelijke rekeningresultaat 2021 wijkt hier vanaf. De raad beslist bij de behandeling van de jaarstukken 2021 over het storten in de algemene reserve van dit benoemde voordeel. Dit is nog niet boekhoudkundig verwerkt.

In 2021 is een incidenteel voordeel behaald, als gevolg van het periodiek BTW onderzoek . Het totaal voordeel bedroeg hierbij €292.000.