Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen

  • In het verleden zijn gemeentegaranties verstrekt. De daaruit voortvloeiende vorderingen als gevolg van de gedwongen aflossing van de hypotheek, bedragen momenteel afgerond € 112.000 (ultimo 2021. Deze vorderingen zijn niet opgenomen op de balans in verband met oninbaarheid.
  • Met Woonservice IJsselland is een langlopend huurcontract afgesloten voor de huur van De Linie 4. Het contract heeft een looptijd tot en met 30-06-2034 met een jaarlijkse huurverplichting van € 97.700.
  • Verlofsaldo ultimo betreft 8.208 uren, omgezet naar een financiële waarde betreft dit € 204.225

De meerjarige boven de EU grens liggende inkoopverplichtingen van de als onrechtmatig aangemerkte aanbestedingen zijn:

Omschrijving verplichting Meerjarige inkoopverplichtingen vanaf 1-1-2022 Toelichting
Inhuur personeel uitkeringenadministratie nihil Het betreffende contract liep tot 1 augustus 2021
Schoonmaakwerkzaamheden en onderhoud diverse gebouwen nihil Contract is opgezegd per 17 mei 2021
Documentair management systeem € 55k (waarde licenties en abonnementen voor 1 jaar) Contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met 1 jaar
Website € 61k (contractwaarde van 1 jaar) Contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met 1 jaar
WGA verzekering € 62k (contractwaarde van 1 jaar) Contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd (loopt op dit moment tot 1 januari 2023) maar wordt in 2022 opgezegd en opnieuw aanbesteed 
Inhuur personeel gebouwenbeheer nihil Contract is 1 oktober 2021 beëindigd