Toelichting op de balans

ACTIVA

 

 

Vaste activa

 

 

Materiële vaste activa met een economisch nut
Boek waarde 1-1-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen 5.366.880 93.014 0 249.566 0 5.210.328
Gronden en terreinen 398.516 196.539 0 10.373 47.045 537.637
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.769.862 1.361.482 0 31.198 83.667 5.016.479
Machines, apparaten en installaties 335.424 149.697 0 60.192 0 424.929
Vervoermiddelen 72.770 0 0 19.497 0 53.273
Woonruimten 203.094 -169.394 0 3.353 0 30.347
Overig 517.526 25.521 99.598 0 443.449
Totaal 10.664.072 1.656.859 0 473.777 130.712 0 11.716.442
Materiële vaste activa met een economisch nut
Waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Boek waarde 1-1-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen 15.484 0 0 874 0 14.609
Gronden en terreinen 0 0 0 0 0 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 8.387.763 610.248 0 314.951 141.012 8.542.048
Machines, apparaten en installaties 835 0 0 835 0 0
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0
Woonruimten 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal 8.404.082 610.248 0 316.661 141.012 0 8.556.657
Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
Boek waarde 1-1-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaardering Boek waarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen 0 0 0 0 0 0
Gronden en terreinen 1.023.395 274.110 0 0 81.571 1.215.934
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.386.155 5.945 0 64.636 0 1.327.465
Machines, apparaten en installaties 0 0 0 0 0 0
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0
Woonruimten 0 0 0 0 0 0
Overig 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.409.550 280.056 0 64.636 81.571 0 2.543.399
TOTAAL 21.477.704 2.547.163 0 855.074 353.295 0 22.816.498
Financiële vaste activa
Boek waarde 1-1-2021 Investeringen Desinvesteringen Aflossingen Afwaardering Boek waarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekking aan:
Deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0
Overige verbonden partijen 101.430 0 0 0 0 836.275
Leningen aan:
Woningbouwcorporaties 1.216.715 0 0 76.505 0 1.140.210
Deelnemingen 0 0 0 0 0 0
Overige verbonden partijen 810.435 0 0 120.744 0 689.691
Overige langlopende leningen 2.555.118 0 23.292 0 2.472.131
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan activa in eigendommen van derden 0 0 0 0 0 0
Totaal 4.683.697 0 0 220.541 0 5.138.306

Voorraden

 

Balans 2020

Balans 2021

Voorraden

€ -177.992

€ 150.026

 

Voor een specificatie van de eerste invulling van deze post wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag behorende bij deze jaarrekening 2021.  In 2020 was voor het verwachte verlies op de lopende grondexploitaties een voorziening gevormd van € 81.063. Op basis van een actuele inschatting wordt toch een kleine winst verwacht en is deze  risicovoorziening vrijgevallen.

Van onderhanden werk, bouwgrondexploitaties kan per complex de volgende specificatie worden gemaakt:

Omschrijving

2020

2021

m2

Onderhanden werken:

 

Beinum-West

€-191.606

€-148.849 1.128

Koppelweg 20 en 22

€ 94.677 € 298.875

2.435

Af: Risicovoorziening Grondexploitatie(s)

€-81.063 0

 

Boekwaarde onderhanden werk

€-177.992 €150.026

3.563

Voorraad gereed product

   

 

Boekwaarde gereed product

0 0

 

Totaal boekwaarde voorraden

€ -177.992 €150.026  

 

Het verloopoverzicht van de complexen is als volgt:

Complex

Boekwaarde
1-1-2021

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde
  31-12-2021

Geraamde nog te maken kosten 

Geraamde nog te maken opbrengsten 

Geraamde eindresultaat 

Beinum-West

€-191.606 € 412.672 €369.915 €-148.849 297.000  151.000  2.849

Koppelweg 20-22

€94.677 € 204.198
€ 0 €298.875 411.125  1.249.000  594.544 

Totaal

€-96.929

€616.870 €369.915 €150.026      

Voorziening

€ 81.063   €81.063 €0      

De raming van kosten en opbrengsten is gebaseerd op de laatst vastgestelde grondexploitaties, rekening houdend met de meest actuele prognoses nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten.

Uitzettingen korter dan één jaar

Soort vordering
Gecorrigeerd saldo 31-12-2020 Saldo per 31-12-2021 Voorziening oninbaarheid Gecorrigeerd saldo 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen € 54.324 €2.544.995   € 2.544.995
Overige vorderingen € 733.754 €1.328.920

€594.544

 

€ 734.376
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd korter dan 1 jaar 3.419.911 €2.649.248   € 2.649.248
Totaal € 4.207.989 €6.523.163 € 594.544
€ 5.928.619

De verschillende vorderingen hebben aanleiding gegeven tot het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren. De voorziening dubieuze debiteuren is ultimo 2021 als volgt opgebouwd:

Omschrijving voorziening

Bedrag

Algemene- en belastingdebiteuren

€ 89.157

Debiteuren bijstandsverlening

€ 505.387

Totaal

€ 594.544

Liquide middelen

 

Balans 2020

Balans 2021

Liquide middelen                           

€ 432.638

€485.328

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

2020

2021

Banksaldi

€430.312 € 483.426

Kassaldi

€2.326 € 1.902

Boekwaarde per 31 december

€432.638 € 485.328

 

De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden.

Vanaf 15 december 2013 zijn gemeenten verplicht om overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist. Er is echter wel een drempelbedrag van toepassing. Dit drempelbedrag bedraagt per 1 juli 2021 2 % van het begrotingstotaal, met een minimum van €1.000.000. Voor Doesburg is het drempelbedrag op basis van het (primitieve) begrotingstotaal 2021 2% x €34.596.000 = € 691.920. Dit bedrag is lager dan het minimum drempelbedrag.  In 2021 is dit drempelbedrag in de vier kwartalen niet overschreden.

 

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dag basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen.

273 335 288 289

Bedragen x €1.000

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

2020

2021

Nog te ontvangen bedragen

€3.192.991

€ 1.304.083

Vooruit betaalde bedragen

€ 802.798

€ 1.446.335

Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

€179.871

€151.838

Boekwaarde per 31 december

€ 4.175.660 €2.902.256

 

Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en van derden verkregen middelen Overige Nederlandse overheidslichamen

In bovenstaande tabel wordt onderscheid gemaakt in de ontvangen voorschotbedragen van het rijk en van overige Nederlandse overheidslichamen.

Toelichting Overlopende activa
Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Saldo 1/1/2021 Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31/12/2021
Vrz. Brede impuls Combinatiefuncties 26.476 26.476
Vrz. Uitvoering Landschapsbeleid Doesburg 12.474 12.474
Algemeen Milieubeleid( Warmtetransitie) 23.068 18.180 4.888
Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek 2017-2020 108.000 108.000
ESF Actieve inclusie regio MG 9.853 9.853 0
179.871 0 28.033 151.838

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves kunnen worden onderverdeeld in de Algemene reserves en in bestemmingsreserves. Met het nog te bestemmen resultaat over het begrotingsjaar vormen de reserves samen het eigen vermogen van de gemeente. Onderstaand is een totaaloverzicht van de reserves opgenomen. Per reserve is een toelichting opgenomen in deze jaarrekening bij het onderdeel Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen. Hierin wordt de aard en reden van iedere (bestemmings)reserve toegelicht.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen kan als volgt gespecificeerd worden:
2020 2021
Algemene reserve 5.199.719 3.574.087
Bestemmingsreserves 18.652.212 18.351.680
Nog te bestemmen resultaat*) -402.133 3.683.557
Boekwaarde per 31 december 23.449.798 25.609.325
*) resultaat voor bestemming
Algemene reserve Saldo 01-01-2021 Bestemming resultaat 2020 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021
Algemene reserve 5.199.719 -402.133 0 1.223.499 3.574.087
Bestemmings reserves Saldo 01-01-2021 Bestemming resultaat 2020 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021
Arbeidsvoorwaardenmaatregelen 29.929 5.104 5.987 29.046
Bestemmingsreserve Kapitaallasten 17.021.634 83.941 1.009.210 16.096.365
Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 50.623 40.000 90.623
Openbare verlichting 8.257 83.941 83.941 8.257
Huisvesting onderwijs (IHP) 110.091 31.933 142.024
Vervanging speeltoestellen 37.058 413 37.471
Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB) 800.000 800.000
Reserve Groot onderhoud kapitaalgoederen tijdelijk 52.640 16.600 16.600 52.640
Overgehevelde middelen 321.226 705.000 451.726 574.500
Reserve Digitaal Werken 54.535 54.535
Rehabilitatie van Wegen 166.219 300.000 466.219
Totaal 18.652.212 0 1.266.932 1.567.462 18.351.680

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wegens:

1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs valt in te schatten;
2. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten;
3. Kosten die in een volgend dienstjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen moeten de benodigde omvang hebben van de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet kleiner of groter zijn dan de verplichtingen of de risico’s, waarvoor ze zijn ingesteld. Om de toereikendheid van de voorzieningen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat wordt beschikt over door de gemeenteraad vast te stellen beheerplannen, waaruit de benodigde omvang blijkt.

Deze plannen moeten regelmatig worden geactualiseerd. Indien bij een dergelijke actualisatie blijkt dat de voorziening niet meer op niveau is, dan moet door middel van extra dotaties de voorziening weer op peil worden gebracht. Blijkt dat de voorziening meer dan toereikend is, dan kan het te veel (vrijval/surplus) eenmalig ten gunste van de exploitatie worden afgeboekt. Beheerplannen moeten periodiek worden geactualiseerd. 

Onderstaand is een totaaloverzicht van de voorzieningen opgenomen. Per voorziening is een toelichting opgenomen in deze jaarrekening bij het onderdeel Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen. Hierin wordt de aard en reden van iedere voorziening toegelicht.

Voorzieningen Saldo 01-01-2021 Vrijval Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2021
Voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Wachtgeldverplichtingen 566.696 566.696 0
Voorziening onderhoud Turfhaven 61.706 21.563 83.269
Sub-totaal 628.402 566.696 21.563 0 83.269
Ter egalisering van kosten
VRZ Wegen 659.066 527.796 240.113 371.383 0
Onderhoud gemeentegebouwen 202.031 311.763 55.757 458.037
Sub-totaal 861.097 527.796 551.876 427.140 458.037
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering 1.392.665 244.737 1.147.928
Sub-totaal 1.392.665 0 0 244.737 1.147.928
Totaal voorzieningen 2.882.164 1.094.492 573.439 671.877 1.689.234

Vaste schulden

 In 2021 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Het lening saldo blijft dus ongewijzigd op €0. 

 

Netto vlottende schulden

De netto vlottende schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd korter dan één jaar.

De specificatie van de netto vlottende schulden is als volgt:

  Saldo 31-12-2020 Saldo 31-12-2021
Overige schulden € 3.230.480

€4.213.134

Totaal € 3.230.480
€ 4.213.134

Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva treft u in de tabel hieronder.

 

Overlopende passiva
Saldo 31-12-2020 Saldo 31-12-2021
Vooruit ontvangen bedragen € 0 € 50.537
Nog te betalen bedragen € 430.711 € 521.220
Vooruit ontvangen derden verkregen middelen € 3.965.245 € 4.349.641
Vooruit ontvangen derden overige overheidslichamen € 681.389 € 828.033
Af te dragen rijksdeel vorderingen Soza € 34.162 € 34.162
Fonds Culturele Doeleinden € 125.746 € 125.746
Totaal € 5.237.253 € 5.909.339 -
Toelichting op vooruitontvangen van derden
Regeling Saldo begin 2021 toevoegingen vermindering Saldo eind 2021
Vrz. GOA € 238.975 € 21.770 € 260.745
Sportakkoord € 10.000 € 42.571 € 52.571
SPUK gelden € 58.320 € 45.942 € 104.262
Kerkenvisie € 25.000 € 25.000
Reg. Spec. Uitk.gem. hulp aan gedupeerden toeslagenproblematiek € 5.149 € 3.100 € 2.049
TOZO € 423.134 € 423.134 € 0
Algemeen Milieubeleid( Aardgasvrije wijk) € 3.068.545 € 755.426 € 3.823.972
Algemeen Milieubeleid( Reductie energieverbruik) € 111.459 € 98.517 € 12.942
Corona toegangsbewijs € 0 € 16.675 € 0 € 16.675
Inhalen onderwijsvertragingen covid-gerelateerd € 14.268 € 14.268
diversen € 12.495 € 12.495
compensatie verkiezingen (corona) € 24.662 € 24.662
3.965.245 909.147 524.751 4.349.641
Regeling Saldo begin 2021 toevoegingen vermindering Saldo eind 2021
Monumentenzorg 681.389 146.644 828.033

Waarborgen en garanties

Hieronder volgt een overzicht van de verstrekte gemeentegaranties en waarborgen:

Naam geldnemer

Oorspronkelijk
bedrag

Percentage waarvoor borg is verleend

Restantbedrag
31-12-2020

Restantbedrag
31-12-2021

Stichting Attent Zorggroep € 1.719.754 100 €241.197 €186.872
Stichting van Weldadigheid € 2.700.000 100 €2.160.000 2.025.000
Totaal € 4.419.754    €2.401.197 €2.211.872