Beleidsindicatoren in perspectief

Waarstaatjegemeente.nl

In deze bijlage vind u een verloop van alle beleidsindicatoren van onze gemeente. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl, eigen waarnemingen of andere betrwoubare bronnen. Daar waar gegevens voor handen zijn is een trend weergegeven in de bijlage.

Jaartal
Programma Indicator Eenheid Bron 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
5 Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 8,5 8 8,5 8,5 8,5
5 Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 8 8 7,7 7,3 7,3
5 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen gegevens 922 859 977,0 740,0 740,0
5 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen gegevens 5,2 5,8 23,0 16,5 16,5
5 Overhead % van totale lasten Eigen gegevens 13,7 14,8 13,0 10,7 10,7
1 Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt 40,0 50,0 80,0 60,0 70,0 100,0
1 Winkeldiefstallen aantal per 1.000 inwoners CBS 0,9 0,4 0,9 1,3 1,8
1 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners CBS 2,3 2,7 4,0 4,4 2,6 4,8
1 Diefstallen uit woning aantal per 1.000 inwoners CBS 0,4 1,3 2,6 3,1 2,6
1 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners CBS 5,0 6,7 6,2 8,8 15,4 12,3
3 Functiemenging % LISA 42,0 41,9 41,3 41,0 40,3 41,9
3 Vestigingen (van bedrijven) aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA 141,6 133,2 124,0 121,4 118,9 115,6
4 Absoluut Verzuim aantal per 1.000 leerlingen DUO / Ingrado 1,2 1,2 2,3
4 Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen DUO / Ingrado 20,0 41,0 45,0 42,0 47,0
4 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs DUO / Ingrado 1,5 2,2 1,4 2,7 2,3 2,1
2 Niet-sporters % Gezonheids-enquete (CBS, RIVM) 54,6
4 Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijg 15-64 jaar CBS / LISA 564,8 551,7 522,6 507,7 495,4 519,4
4 Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen CBS Jeugd 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4 Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar CBS Jeugd 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
4 Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 62,1 63,9 62,7 62,1 61,2 59,9
4 Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen CBS Jeugd 2,0 3,0 3,0 4,0 2,0
4 Personen met een bijstandsuitkering aantal per 10.000 inwoners CBS 494,5 397,9 406,9 474,5 491,1 470,1
4 Personen met lopende re-integratievoorzieningen aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar CBS 634,1 608,2 648,0 767,2 867,0 877,0
4 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS Jeugd 14,7 11,9 10,8 11,1 10,4 9,1
4 Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar LISA 2,3 1,9 1,3 1,2 1,2 1,1
4 jongeren met jeugdclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS Jeugd 0,7 0,7 1,0 0,8
4 clienten met een maatwerkarrangement Wmo Aantal per 10.000 inwoners CBS - MSD Wmo 800,0 760,0 670,0 660,0 660,0 650,0
2 omvang huishoudelijk restafval kg/inwoner CBS 61,2 111,0 114,0 115,0 122,0
2 Hernieuwbare elektriciteit % RWS 3,5 2,5 1,4 0,0 0,6
3 Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 211,0 198,0 190,0 185,0 184,0
3 nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen BAG 10,4 7,0 0,4 7,1 1,0 13,5
3 Demografische druk % CBS 81,8 81,1 89,1 78,4 77,3 77,4 75,9
3 gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuidhouden in Euro's COELO 682 659,0 558,0 563,0 573,0 564,0 513,0
3 gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in Euro's COELO 910 873,0 770,0 818,0 843,0 832,0 762,0