Uitgaven

0,16%

€ 59.811

0,16% Complete

Inkomsten

72,12%

€ 26.383.099

72,12% Complete

Saldo

0%

€ 26.323.288

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

0,16%

€ 59.811

0,16% Complete

Inkomsten

72,12%

€ 26.383.099

72,12% Complete

Saldo

0%

€ 26.323.288

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Op basis van artikel 8 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt hieronder een overzicht gegeven van de kosten van overhead en het bedrag dat is opgenomen voor de vennootschapsbelasting dat in de primaire begroting is opgenomen.

Omschrijving R 2020 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025

Kosten overhead (saldo uitgaven en inkomsten)

5.485

5.375 5.359 5.325 5.343
Bedrag heffing voor de vennootschapsbelasting

 

0 0 0 0

(bedragen x €1.000)

Algemene dekkingsmiddelen

Exploitatie Realisatie 2020 BGR 2021 na wijziging Primaire begroting 2022 Primaire begroting 2023 Primaire begroting 2024 Primaire begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves 6.652.158 796.848 501.550 519.309 585.491 585.491
0.61 OZB woningen 139.050 165.426 167.023 167.023 167.023 167.023
0.62 OZB niet-woningen 5.719 5.475 5.475 5.475 5.475 5.475
0.64 Belastingen overig 135.883 101.467 76.560 76.560 76.560 76.560
0.8 Overige baten en lasten 17.138 -221.840 -690.797 -590.645 -592.669 -614.748
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 13.712 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 6.963.660 847.376 59.811 177.722 241.880 219.801
Baten
0.10 Mutaties reserves 9.011.197 1.920.113 1.096.788 817.539 816.017 816.017
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 402.133 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 1.673.039 1.673.679 1.763.086 1.763.086 1.763.086 1.763.086
0.62 OZB niet-woningen 462.788 453.000 458.889 458.889 458.889 458.889
0.64 Belastingen overig 639.515 645.231 169.445 169.445 169.445 169.445
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 20.851.816 20.879.941 22.894.891 22.777.198 22.735.191 22.837.580
0.8 Overige baten en lasten 86 1.307 0 0 0 0
Totaal Baten 33.040.573 25.573.271 26.383.099 25.986.157 25.942.628 26.045.017

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 0.10 Mutaties reserves:  Lasten -€295.000 (Daling), Baten -€823.000 (Daling)

De ramingen van de reguliere stortingen (zijn hier lasten) in en de reguliere onttrekkingen (zijn hier baten) aan de reserves zijn opgenomen in de primaire begroting van 2022. In de gewijzigde begroting van 2021 zijn ook de éénmalige stortingen en onttrekkingen opgenomen. Deze éénmalige stortingen en onttrekkingen hebben bijv. betrekking op (investerings)projecten en op inhuur ten laste van daarvoor ingestelde bestemmingsreserves. Met name deze éénmalige reservemutaties zorgen op dit taakveld voor afwijkingen in de lasten en baten van de primaire raming 2022 ten opzichte van de lasten en baten van de gewijzigde begroting 2021. Ook hebben de extra afschrijvingen van de kapitaallasten bij de jaarrekening 2020 een effect gehad op de begrote bedragen.

Taakveld 0.64 Belasting overig: baten -€470.000 (Daling)

Deze daling van de lasten in de primaire begroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 wordt met name veroorzaakt doordat Precariobelasting voor ondergrondse kabels en leidingen vanaf 2022 niet meer geheven mag worden. Derhalve is de begroting in 2022 op aangepast.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds:  Baten +€2.000.000 (Stijging)

De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2022. De loon- en prijsontwikkelingen zijn aan de lastenkant in deze primaire begroting 2022 meegenomen door indexering. Dit conform de kadernota 2022. De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is nu ook opgesteld op grond van het loon- en prijspeil voor 2022. Dit leidt op dit taakveld tot een voordeel aan de batenkant. De hogere lasten door indexering zijn in de primaire begroting 2022 verwerkt de ramingen van de diverse programma's. Naast deze stijging zijn ook de opbrengsten voor jeugd gealloceerd. Zie hiervoor de toelichting bij taakveld 6.72 bij het programma 4.


Taakveld 0.8 Overige baten en lasten:  Lasten -€470.000 (Daling)

Op dit taakveld wordt het verwachte meerjarenperspectief (formeel saldo, primaire uitkomst) van deze programmabegroting geraamd. De afwijkingen in de lasten hebben dan ook hoofdzakelijk betrekking op de ontwikkeling in het formeel saldo over de jaren heen. Daarnaast is de Algemene bezuinigingstaakstelling / inkomstenverhoging uit de kadernota 2022 hier geraamd. Deze is in het onderdeel toelichting eerste wijziging begroting 2022-2025 voor een groot deel terug gedraaid.