Toelichting eerste wijziging begroting 2022-2025

Toelichting eerste wijziging begroting 2022-2025

De primaire begroting 2022-2025 is opgesteld op basis van de tot en met de kadernota 2022 door uw raad aangenomen c.q. vastgestelde begrotingsvoorstellen met daarin ook verwerkt de effecten van de mei circulaire 2021. Voortschrijdend inzicht en na de kadernota 2022 gebleken financiële ontwikkelingen geven aanleiding om uw raad het voorstel te doen de volgende wijzigingen door te voeren door middel van de vaststelling van de eerste wijziging op de begroting 2022-2025:

 

Omschrijving   2022 2023 2024 2025
C1. Dividend S -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
C2. Gymvervoer S -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
C3. Sluiting Armgardstraat S 15.000 15.000 15.000 15.000
C4. Herverdeeleffect herijking gemeentefonds S   -102.000 -102.000 -102.000
C5. Wmo S -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
C6. Jeugdhulp S -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
C7. Extra middelen jeugdzorg S 987.000 553.000 503.000 443.000
C8. Parkeeropbrengsten S -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
C9. Passantenhaven I -50.000      
C10. Algemene bezuinigingstaakstelling inclusief besparing organisatie en overheid / inkomstenverhoging S -620.000 -520.000 -670.000 -670.000
C11. Accressen gemeentefonds septembercirculaire 2021 S 365.000 409.000 415.000 476.000
Totaal wijzigingsvoorstellen   402.000 60.000 -134.000 -133.000

Toelichting wijzigingsvoorstellen:

C1. Dividend
Bij de kadernota is de dividendraming met  € 30.000 verlaagd. Gelet op de hoogte van de recente tegenvallende dividenduitkeringen wordt voorgesteld de raming met nogmaals € 30.000 verder te verlagen.

C2 en C3. Gymvervoer / sluiting Armgardstraat
De gymzaal aan de Armgardstraat is per 17 juli gesloten. Dit betekent dat OBS de Horizon elders moet gymmen. We hebben gezocht naar een oplossing, waarbij de gemeente in redelijkheid de school tegemoet komt in het organiseren van het gymonderwijs. Dit heeft er toe geleid dat we voor de groepen 3, 4 en 5 vervoer regelen naar de Beumerskamp. Dit kost jaarlijks € 15.000 euro. Dit bedrag kan gedekt worden vanuit de wegvallende lasten van de Armgard gymzaal.

C4. Herverdeeleffect herijking gemeentefonds
In februari 2021 zijn wij voor het eerst geïnformeerd over de voorlopige effecten van de herverdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. Voor onze gemeente ging het toen om een nadelig effect van uiteindelijk € 44 per inwoner. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vervolgens vrijdagmiddag 9 juli, mede namens de staatssecretaris van Financiën, een aangepast verdeelvoorstel voorgelegd met als basis het jaar 2017. Dit verdeelvoorstel kwam voor Doesburg uit op een nadelig effect van € 54 per inwoner. Begin augustus zijn op de website van de rijksoverheid de documenten geplaatst over de uitkomsten van een actualisatie van het herverdeelvoorstel op basis van het jaar 2019. Hier is het herverdeeleffect plots een stuk minder nadelig voor Doesburg, namelijk € 9 per inwoner oftewel  € 102.000. Voorgesteld wordt deze laatste stand mee te nemen in de begroting. Opgemerkt wordt dat het nog steeds gaat over voorlopige herverdeeleffecten. Na definitieve besluitvorming (door het volgende kabinet) zal nóg een actualisatie plaatsvinden. Pas dan zijn de definitieve herverdeeleffecten bekend, waarschijnlijk is dat bij de mei circulaire 2022.

C5. en C6. Wmo en Jeugd
Wij stellen voor de beschikbare budgetten voor Wmo en Jeugdhulp extra te verhogen met respectievelijk € 75.000 en € 100.000, zodat deze budgetten minder onder druk komen te staan.

C7. Extra middelen jeugdzorg
Na de kadernota 2022 is bekend gemaakt dat de gemeenten voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,314 miljard krijgen gecompenseerd voor de jeugdzorg kosten, bovenop de € 300 miljoen die al in de septembercirculaire 2020 is verwerkt. Over de jaren vanaf 2023 waren nog geen afspraken gemaakt. Daar gaat een nieuw kabinet over. Toch zullen gemeenten al deze zomer willen weten hoeveel ze in de meerjarenraming kunnen opnemen. Daarom hebben de provinciaal toezichthouders onderling afgesproken dat 75% geraamd mag worden van de bedragen waar de Arbitragecommissie van uit gaat. Dat betekent macro:

Extra rijksbijdrage jeugdzorg tekorten 2023 2024 2025
Arbitragecommissie 1.454 1365 1.258
75% daarvan is 1.090 1.023 943

(x 1 miljoen euro)

Als gemeenten op eigen initiatief voor 2023 en verder al een stelpost 'nog te ontvangen rijksmiddelen’ hadden opgenomen in hun eigen begroting (en daar is in Doesburg sprake van), moeten ze die nog als aftrekpost doorrekenen om het budgettair effect te bepalen.

In de bovenstaande tabel zijn de effecten voor Doesburg opgenomen op basis van de voorlopige verdeling.

C8. Parkeeropbrengsten
De raming van de parkeeropbrengsten wordt al een aantal jaren niet gerealiseerd en is niet reëel. Daarom wordt voorgesteld de raming met € 75.000 af te ramen.

C9. Passantenhaven
De passantenhaven draait met een hoger verlies dan begroot. We trachten de exploitatie te verbeteren, maar dat zal naar verwachting het komende jaar nog geen vruchten afwerpen. Derhalve wordt voorgesteld de betreffende ramingen in 2022 eenmalig bij te stellen met € 50.000. 

C10. Algemene bezuinigingstaakstelling inclusief besparing organisatie en overheid / inkomstenverhoging
Gelet op het geactualiseerde financiële perspectief, kan de bij de kadernota 2022 ingeboekte taakstelling terug worden gebracht naar € 250.000 te realiseren vanaf 2023. In de tabel zijn de bedragen opgenomen, waarmee de aanvankelijke ramingen uit de kadernota 2022 kunnen worden verlaagd.

C11. Accressen gemeentefonds septembercirculaire 2021
Recentelijk is de septembercirculaire 2021 verschenen. De accressen worden t.o.v. de mei circulaire behoorlijk verhoogd. Het gaat  landelijk om:

Tabel 2.2.5 mutaties accres tranches gemeentefonds 2022-2026 ten opzichte van de meicirculaire 2021 (jaartranches, x € 1 duizend)

  2022 2023 2024 2025 2026
Tranche 2022 583.263 583.263 583.263 583.263 583.263
Tranche 2023   67.398 67.398 67.398 67.398
Tranche 2024     16.168 16.168 16.168
Tranche 2025       90.568 90.568
Tranche 2026         102.778
Totaal gewijzigde tranches 583.236 650.661 666.829 757.397 860.175

Voor Doesburg betekent dit een hogere algemene uitkering van € 365k in 2022 oplopend tot € 476k in 2025.

Materieel saldo inclusief wijzigingsvoorstellen
Met inbegrip van de vorenstaande wijzigingsvoorstellen is het materiële saldo van de begroting 2022-2025 als volgt:

  2022 2023 2024 2025
Materieel saldo primaire begroting 2022-2025 -204.292 17.334 132.309 110.230
Structurele voorstellen eerste wijziging 452.000 60.000 -134.000 -133.000
Materieel saldo inclusief de eerste wijziging 247.708 77.334 -1.691 -22.770

De jaarschijf 2022 sluit dus met een voordelig materieel saldo van afgerond € 248.000. Dit betekent dat we ook het komende begrotingsjaar weer in aanmerking komen voor repressief toezicht.