Gehanteerde technische uitgangspunten

Gehanteerde technische uitgangspunten

Bij de samenstelling van de programmabegroting 2022-2025 zijn de navolgende algemene uitgangspunten gehanteerd:

IJkpunt

De primaire begroting 2022 is opgesteld op basis van het tot en met de kadernota 2022 vastgestelde beleid en begrotingsvoorstellen c.q. meegenomen ontwikkelingen. Deze begroting (inclusief de programma's en de paragrafen) is in eerste instantie opgesteld exclusief aanvullende begrotingsvoorstellen.

Het nieuwe beleid en de budget verruimende maatregelen die onderdeel waren van de kadernota 2022 zijn verwerkt in de cijfers van dit boekwerk. De aanvullende voorstellen, uiteengezet bij het onderdeel 'Toelichting eerste wijziging begroting 2022-2025' worden door middel van de 1e begrotingswijziging in 2022 verwerkt. Zowel de primaire begroting als de 1e begrotingswijziging worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Materieel sluitende begroting

Het streven op basis van het College Resultaten Plan (CRP) is een structureel materieel sluitende begroting en meerjarenraming voor tenminste de eerste twee jaarschijven.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025 is opgesteld conform de wet- en regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Aantal inwoners

Mede op basis van de bevolkingsprognose Gelderland door Provincie verstrekte prognose inwonersaantallen en aantal huishoudens en onze eigen inzichten is voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025 uitgegaan van de navolgende aantallen inwoners:

 

Werkelijke stand

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

Totaal aantal inwoners per 1-1

11.021

10.970

10.890

10.836

10.786

Waarvan jonger dan 20 jaar

2.006

1.953

1.884

1.842

1.812

Waarvan ouder dan 64 jaar

2.883

2.945

2.989

3.011

3.046


De bevolkingsprognose Gelderland loopt tot en met 2034.
De verwachting is dat:

  • de bevolkingsomvang van Gelderland minder hard zal groeien dan in de vorige prognose voorspeld werd;
  • de natuurlijke aanwas (geboortes minus sterftes) voor het eerst negatief zal zijn;

Aantal huishoudens

Voor de raming van het aantal huishoudens hebben wij ons gebaseerd op het werkelijk aantal huishoudens per 1 januari 2020 en het woningbouwprogramma van de gemeente;  Deze raming ziet er als volgt uit.

 

Werkelijke stand

 1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

Aantal huishoudens

5.255

5.271 5.274

5.284

5.296

 

Onvoorzien

De post onvoorzien wordt gesteld op een vast bedrag van € 15.000.

Rentepercentages

In de begroting 2022 worden mede op basis van de actuele rentetarieven van de BNG (april 2021) de navolgende rentepercentages gehanteerd:

Financieringstekort (rentelast kasgeld 1 maand)  0,00%
Financieringsoverschot (rentebaat deposito 1 maand) 0,00%
Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente) 0,00%
Rente lang geld (lang geld gelijk 25 jaar) 0,69%


Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de begroting 2022-2025 geraamd op basis van de mei circulaire 2021.


> Algemene prijsstijgingen
Ten aanzien van de in de begroting 2022 op te nemen ramingen wordt ten opzichte van de actuele ramingen 2021 uitgegaan van een algemene prijsstijging van 1,4%. Dit percentage is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan van het Centraal Plan Bureau. Hiervan kan worden afgeweken wanneer op basis van contracten of wetgeving een ander percentage is bepaald.

> Salarislasten eigen personeel
De stijging van de salarissen van het eigen personeel wordt gebaseerd op bestaande cao-afspraken c.q. een zo goed mogelijke inschatting van de uitkomsten over de onderhandelingen daarover.  De huidige CAO loopt af op 1 januari 2021. De onderhandelingen verkeren op dit moment in een impasse. Om die reden wordt voor de ramingen uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers van 1,2%. Dit percentage is gebaseerd op de aanvullende kerngegevenstabel van de raming door het CPB voor het Centraal Economisch Plan 2021 (maart 2021).


Belastingopbrengsten

Bij de raming van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen wordt, m.u.v. de rioolheffing en de precario op ondergrondse kabels en leidingen, rekening gehouden met een algemene stijging van 1,3%. Dit is een gewogen gemiddelde van de prijsstijgingen (gewicht 50%) en de salarisstijgingen (gewicht 50%). Ook de opbrengst van de toeristenbelasting en de parkeerheffing wordt op dit percentage gebaseerd. De opbrengst van de rioolrechten wordt gebaseerd op het Watertakenplan Olburgen 2018-2022.


Constante prijzen

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2022 - 2025 zijn gebaseerd op basis van het prijspeil per 1 januari 2022 en zijn geraamd in constante prijzen.

Kapitaallasten nieuwe investeringen

Bij de berekening van de kapitaallasten van nieuwe investeringen wordt voor wat betreft de rentecomponent uitgegaan de gemiddelde omlagrentepercentage. De afschrijvingslasten worden op basis van artikel 9 van de financiële verordening 2017 bepaald en begroot met ingang van het begrotingsjaar volgend op het jaar waarin de investering wordt gerealiseerd.

Aantal bijstandsuitkeringen

Voor de bijstandsuitkeringen (maatstaf voor de Algemene Uitkering van het Rijk) wordt uitgegaan van de navolgende aantallen. Berekening op basis van prognose CPB-CEP

 

2022

2023

2024

2025

Participatiewet

293

297

297

301

IOAW/IOAZ

20

20

20

20

BBZ

1

1

1

1

Totaal

314

318

318

322


Subsidies en inkomensoverdrachten

In het BBV wordt nader onderscheid gemaakt tussen subsidies en inkomensoverdrachten. De subsidies en inkomensoverdrachten voor 2022 zijn geraamd op basis van het niveau van 2021, vermeerderd met de inflatiecorrectie.

Stortingen in voorzieningen

De stortingen in de voorzieningen zijn gebaseerd op de meest actuele beheersplannen, waarbij de verrekeningen met de voorzieningen voor riolering zijn gebaseerd op het Watertakenplan Olburgen 2018-2022.  Voor onderhoud van wegen is begin 2018 (weer) een voorziening ingesteld. Dit o.a. op grond van de beschikbaarheid van een actueel beheersplan. Enkele beheerplannen worden geactualiseerd en na actualisatie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Saldering reserves

De dotatie en onttrekking van enkele bestemmingsreserves gebeurt op begrotingsbasis budgettair neutraal (dotatie gelijk aan onttrekking) of op basis van een realistische planning (bestemmingsreserve kapitaallasten). Op rekeningbasis wordt op basis van het werkelijke saldo gedoteerd, dan wel onttrokken.

Toerekening apparaatslasten en urenverdeling
Apparaatslasten worden toegekend aan taakvelden en aan te activeren investeringen. De verdeling van salariskosten zal in de begroting 2022-2025 worden verwerkt op basis van de meest actuele gegevens.

Dividend

De dividendinkomsten zijn geraamd op basis van de dividenduitkeringen over de afgelopen jaren.