Paragraaf A - Lokale heffingen

Paragraaf A | Lokale heffingen

leiding

Deze paragraaf is gebaseerd op het beleid tot en met de kadernota 2022 en bevat informatie over de gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in drie typen belastingen. De algemene belastingen, de bestemmingsheffingen en retributies. Na de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn dit de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente.

De opbrengsten van de algemene belastingen komen ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten van deze belastingen niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen worden ingezet. De onroerende-zaakbelastingen (verder OZB), hondenbelasting en de parkeerbelasting behoren tot deze categorie. Bestemmingsheffingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn bestemd voor specifieke  voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Onder deze categorie vallen de afvalstoffen- en de rioolheffing. Retributies worden geheven als de gemeente een specifieke dienst verleent. De leges vormen de belangrijkste retributies in de gemeente Doesburg. Voor bestemmingsheffingen en retributies geldt dat er geen winst gemaakt mag worden. De opbrengst mag daarom niet hoger zijn dan de kosten die gemaakt moeten worden om de dienst te verlenen.

De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en leges

Voor de belangrijkste gemeentelijke belastingen zien de primaire ramingen voor 2022 in vergelijking met 2021 (inclusief begrotingswijzigingen 2021) er als volgt uit:

Belastingsoort

2021

2022

OZB

Eigenaar woningen

Eigenaar niet woningen

Gebruiker niet woningen

 

1.671.882

275.000

178.000

 

1.761.266

278.575

180.314

Afvalstoffenheffing

1.512.852

1.532.519

Rioolheffing

1.130.468

1.178.121

Hondenbelasting

53.432

54.127

Parkeerheffingen

577.854

616.439

Toeristenbelasting

378.091

383.006

Leges

Algemene dienstverlening

Omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

226.130

330.048

19.728

 

258.575

334.339

19.984


De ontwikkeling van de tarieven in 2022

De inwoners van de gemeente krijgen jaarlijks een aanslag gemeentelijke belastingen. Voor de beoordeling van de lastendruk zijn de tarieven dan ook van groot belang.

Naast volumeontwikkelingen (bijvoorbeeld toename aantal woningen) en kostenontwikkelingen (bijvoorbeeld inzameling- en verwerkingsprijzen afval) is uitgegaan van een indexering van de tarieven 2021 met 2,25%. Samengevat  hanteren we de volgende uitgangspunten voor de belastingen:

 • de tarieven stijgen in principe met 1,3%;
 • volumeontwikkelingen worden meegenomen;
 • afvalstoffenheffing en rioolheffing worden kostendekkend geraamd.

De belangrijkste tarieven voor 2022 (in vergelijking met het tarief 2021) zien er als volgt uit:

Belastingsoort

Tarief 2021

Tarief 2022

Percentage

OZB voor woningen:

 

 

 

-        tarief eigenaar per WOZ-waarde

0,1435%

0,1454%

1,3%

OZB voor niet-woningen:

 

 

 

-        tarief eigenaar per WOZ-waarde

0,2182%

0,2210%

1,3%

-        tarief gebruiker per WOZ-waarde

0,1592%

0,1613%

1,3%

Afvalstoffenheffing vastrecht:

 

 

 

-       vastrechtbedrag per jaar

€ 226,00

€ 229,00

1,3%

Afvalstoffenheffing per aanbieding:

 

 

 

-       een 240 liter container voor restafval

€ 10,85

€ 11,00

1,3%

-       een 240 liter container voor GFT

€ 4,90

€ 4,95

1,3%

-       een 140 liter container voor restafval

€ 6,35

€ 6,45

1,3%

-       een 140 liter container voor GFT

€ 2,85

€ 2,90

1,3%

-       een ondergrondse container 30 liter restafval

€ 1,35

€ 1,35

1,3%

-       een ondergrondse container 60 liter restafval

€ 2,70

€ 2,70

1,3%

-       een container voor plastic-, metaal- en drankenverpakkingen (PMD)

€ 0,00

€ 0,00

0,00%

 

 

 

 

 Rioolheffing:

-       per m3 waterverbruik

 

€ 2,25

 

€2,31

 

2,8%

Hondenbelasting:

 

 

 

-       1e hond

€ 49,35

€ 50,00

1,3%

-       2e hond

€ 73,65

€ 74,60

1,3%

-       iedere volgende hond

€ 110,80

€ 112,25

1,3%

-       hondenkennel

€ 246,60

€ 249,80

1,3%

Toeristenbelasting:

     

-        algemeen tarief

€ 1,60

€ 1,60

1,3%

-        hotel / bed & breakfast of airbnb

€ 2,50

€ 2,55

1,3%

 

 

Beschrijving van de beleidsvoornemens per belasting

Algemeen

We kennen een gesloten belastingstelsel. Dit betekent dat een gemeente een belasting alleen kan heffen als de wet daar nadrukkelijk de bevoegdheid toe geeft. Het beleid betreffende de gemeentelijke belastingen is o.a. opgenomen in de volgende documenten:

 • Landelijke wet- en regelgeving;
 • Diverse belastingverordeningen;
 • Watertakenplan Olburgen (WTPO 2018-2022).

Onroerende-zaakbelastingen

Onder de naam ‘onroerende-zaakbelastingen’ worden een gebruikers- en eigenarenbelasting geheven. Voor woningen wordt alleen een eigenarenbelasting geheven. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) wordt ieder jaar van elk object de waarde vastgesteld. De waarde vormt de grondslag voor de berekening van de OZB aanslagen. Ontwikkelingen in de waarde als gevolg van de jaarlijkse herwaardering worden gecompenseerd via het tarief.

De tarieven OZB voor 2022 zijn voorlopig vastgesteld zonder rekening te houden met de marktontwikkeling in Doesburg. Dit betekent dat de tarieven 2021 uitsluitend met de inflatiecorrectie van 1,3%  zijn verhoogd.

De definitieve OZB tarieven worden bepaald op basis van de daadwerkelijke waardeontwikkeling in Doesburg. Deze waardeontwikkeling is later dit jaar bekend. Dan kunnen de definitieve tarieven OZB 2022 berekend worden. Deze tarieven worden vastgesteld in de raadsvergadering van  december 2021.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval te dekken. Deze heffing mag maximaal kostendekkend zijn. In Doesburg is de afvalstoffenheffing gebaseerd op Diftar (gedifferentieerde tarieven). Huishoudens betalen een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is voor alle huishoudens gelijk en moet de vaste kosten dekken. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor (ondergrondse) containers, het recycleplein en inzamel- en verwerkingskosten. Het variabele deel bestaat uit het aantal keren dat de groene container aan de weg wordt gezet of de afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer wordt gedeponeerd.

Vanaf 1 januari 2019 wordt het restafval in een ondergrondse container aangeboden. Dit wordt ook wel 'gespiegeld inzamelen' genoemd. Standaard zijn de ondergrondse restafvalcontainers uitgevoerd met een trommel voor 60 liter afvalzakken. Op 16 locaties verspreid door de stad zijn deze containers uitgevoerd met een trommel voor zowel 60 liter als 30 liter afvalzakken. De oude grijze minicontainer voor restafval kan  gebruikt worden om het oud papier (gratis) aan te bieden. Alleen huishoudens in het buitengebied houden de grijze mini-container voor het aanbieden van restafval omdat in het buitengebied geen ondergrondse restafvalcontainers zijn geplaatst. De tarieven voor de grijze minicontainers voor restafval blijven daarom in de belastingverordening staan.

Huishoudens in de binnenstad of van hoogbouw kunnen ook een groene minicontainer krijgen voor het GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval). Voorwaarde is dat deze container op eigen terrein wordt geplaatst. Voor GFT kunnen huishoudens uit 2 containerformaten kiezen: 140 liter of 240 liter. Huishoudens kunnen daarnaast ook gebruik maken van een oranje minicontainer voor PDM (Plastic-, Metaal- en Drankenverpakkingen). Ook deze minicontainer moet op eigen terrein worden geplaatst. Het aanbieden van deze container is gratis.  

Op het recycleplein aan de Parallelweg Den Helder kan grof huishoudelijk afval tegen betaling worden aangeboden, zoals kapot en/of versleten meubilair,  bouw- en sloopafval, gips en hout. Maar liefst 18 afvalstromen kunnen er gratis worden gebracht, zoals snoeiafval tot 500kg, bakolie en frituurvet, harde kunststoffen en piepschuim.

Voor begrotingsjaar 2022 is besloten om de tarieven met de inflatiecorrectie van 1,3%  te verhogen zodat 100% kostendekking bereikt kan worden.

Bij de bepaling van de tarieven voor 2022 is uitsluitend rekening gehouden met de inflatiecorrectie van 1,3%. Uitgangspunt voor deze paragraaf is de primaire begroting 2022.

Rioolheffing

De gemeente kan naast de zorg voor het riool ook voorzieningen bekostigen die het mogelijk maken in te spelen op de zorg voor het hemel- en grondwater binnen de gemeente. Op 22 februari 2018 is het Watertakenplan Olburgen 2018–2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Er is daarbij gekozen voor de financieringsvariant dotaties midden. Dat wil zeggen dat de rioleringsvoorzieningen op middellange termijn worden gebruikt om de tarieven geleidelijk te laten stijgen.

Uitgangspunt voor de bepaling van het tarief voor de rioolheffing is 100% kostendekking op grond van het vastgestelde watertakenplan. Hiermee komt het tarief  voor de rioolheffing voor 2022  op €2,31 per m3 (afval)water.  Dit is  een stijging van 2,8% ten opzichte van het tarief 2021 (€2,25 per m3).

Hondenbelasting

De tarieven voor de hondenbelasting worden jaarlijks uitsluitend met de inflatiecorrectie verhoogd. Voor 2022 bedraagt deze algemene verhoging 1,3%. We kiezen voor een oplopend tarief per hond om ongebreidelde aanschaf van honden te ontmoedigen.

Parkeerbelastingen

De tarieven voor de parkeerbelastingen worden jaarlijks verhoogd met de inflatiecorrectie. Voor 2022 bedraagt deze algemene verhoging 1,3%. Dit jaar zijn de parkeertarieven in de parkeerautomaten niet meegenomen omdat een beperkte procentuele verhoging van de tarieven nu eenmaal lastig is door te voeren in de parkeerautomaten. Uitgangspunt voor deze paragraaf is de primaire begroting 2022.

Toeristenbelasting

De  tarieven voor de toeristenbelasting worden jaarlijks doorgerekend met de inflatiecorrectie maar pas verhoogd wanneer het bedrag van de verhoging €0,05 of meer bedraagt. Bij de doorrekening van de inflatiecorrectie van 1,3% blijft het niet afgeronde algemene tarief voor 2022 binnen de marge van € 0,05.  Dit tarief wordt dus niet gewijzigd en blijft op het niveau van 2021. Daarentegen stijgt het tarief voor de hotels, B & B's of Airbnb's met €0,05 van €2,50 in 2021 naar €2,55 in 2022. Uitgangspunt voor deze paragraaf is de primaire begroting 2022.

Leges

De leges zijn belastingen die de gemeente kan heffen voor het verstrekken van diensten. Er mag geen winst worden gemaakt. Kruissubsidiëring in de legesverordening is wel toegestaan. Onder kruissubsidiëring wordt verstaan: het hoger vaststellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. Uit de hieronder ingevoegde tabel onder leges  blijkt dat er inderdaad geen winst wordt gemaakt op de leges. Uitgangspunt voor deze paragraaf is de primaire begroting 2022.

Precariobelasting voor ondergrondse kabels en leidingen

Deze belasting is met ingang van 1 januari 2016 in Doesburg ingevoerd en kon nog geheven worden tot en met 2021. Deze opbrengst komt dus met ingang van 1 januari 2022 te vervallen en komt dus niet meer voor de primaire begroting.

 

Lasten- en baten overzicht van de kostendekkende tarieven

Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van de tarieven wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Dit hebben we gedaan voor de tarieven van belastingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn. Dit overzicht van kostendekkende tarieven ziet er voor 2022 als volgt uit:

Leges / Titel

Onderwerp

Taakveld

Toe te

rekenen

lasten*

Toe te rekenen baten

Dekking

in %

Titel  1

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

Basisregistratie personen (BRP)

0.2 Burgerzaken

127.759

4.760

  4%

 

Naturalisatie en optie

0.2 Burgerzaken

9.738

3.451

35%

 

Reisdocument en rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

128.078

89.404

68%

 

Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

48.145

21.062

44%

 

Overige burgerzaken

0.2 Burgerzaken

150.854

2.744

2%

 

Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG)

0.2 Burgerzaken

6.459

9.055

140%

 

Gehandicaptenkaart

0.2 Burgerzaken

3.801

6.422

169%

 

Totaal titel 1:

 

474.834

136.898

29% 

Titel  2

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

8.3 Wonen en Bouwen

308.371

333.595

108%

 

Totaal titel 2:

 

308.371

333.595

108%

Titel  3

Dienstverlening (vallend onder de Europese dienstenrichtlijn)

 

 

 

 

 

Uitvoering bijzondere wetten

1.2 Openbare orde en veiligheid

72.016

2.803

4%

 

Algemene plaatselijke verordening

1.2 Openbare orde en veiligheid

118.855

6.689

6%

 

Totaal titel 3:

 

190.871

9.492 5% 

 

TOTAAL (titels 1, 2 en 3):

 

974.076

479.985

49%

 

  

Lijkbezorgingsrechten

 

 

 

7.5 Begraafplaatsen

137.012

 

 

0.4 Overhead

6.070

 

 

Totale kosten

 

143.082

 

Opbrengst belastingen

67.247

 

 

Overige opbrengsten

0

 

 

 Totale opbrengsten

 

67.247

 

Dekking

 

 

47%

 

 

 

 

Afvalstoffenheffing

 

 

 

7.3 Afval

1.234.233

 

 

0.4 Overhead inclusief btw en rente

319.914

 

 

2.1 Straatreiniging

162.519

 

 

6.3 Kwijtschelding

67.155

 

 

Totale kosten

 

1.783.821

 

7.3 Opbrengst belastingen

1.532.519

 

 

7.3 Overige opbrengsten

251.302

 

 

 Totale opbrengsten

 

1.783.821

 

Dekking

 

 

100%

     

 

Marktgeld

 

 

 

3.1 Economische ontwikkeling

12.372

 

 

0.4 Overhead

9.004

 

 

Totale kosten

 

21.376

 

Opbrengst marktgelden

7.828

 

 

 Totale opbrengsten

 

7.828

 

Dekking

 

 

37%

       

Rioolheffing

 

 

 

7.2 Riolering

659.382

 

 

0.4 Overhead inclusief btw en rente

288.490

 

 

2.1 Straatreiniging

163.497

 

 

6.3 Kwijtschelding

68.297

 

 

Totale kosten

 

1.178.524

 

Opbrengst heffingen

1.178.121

 

 

Overige opbrengsten

644

 

 

 Totale opbrengsten

 

1.178.765

 

Dekking

 

 

99%

 

Lokale lastendruk

Het onderstaande overzicht geeft de berekende belastingdruk voor Doesburg 2022. Het gaat hierbij om de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Deze worden gerekend tot de zogenaamde gemeentelijke woonlasten. De volgende uitgangspunten gelden bij de vergelijking van de belastingdruk van 2022 met die van 2021:

 • onderscheid tussen huur en koop bij meerpersoonshuishoudens;
 • de  gemiddelde WOZ-waarde in 2021 definitief: €228.000 x  0,1435% (tarief woningen 2021) = €327 ( gemiddelde OZB bedrag per huishouden);
 • de gemiddelde WOZ-waarde in 2022 voorlopig: €247.000 (gemiddelde waarde 2021 + 8,5%);
 • gemiddeld voorlopig tarief bij 8,5% waardestijging: 0,1340% ( 0,1454 / 1,085);
 • waterverbruik 125 m3 en 16 aanbiedingen 60 liter trommel ondergrondse container en 8 aanbiedingen 140 liter GFT container.

De belastingdruk voor de bewoners ziet er in 2022 ten opzichte van 2021 dan als volgt uit:

 

Jaar

 

Meerpersoonshuishouden

 

OZB

 

Afval

 

Riool

 

Totaal

2021

in een huurhuis

-

292 281 573

2021

in een koophuis

327 292 281 900

2022

in een huurhuis

-

295

289

584

2022

in een koophuis

331

295

289

915

De lastendruk voor beide huishoudens stijgt gemiddeld met 1,8%.  Weliswaar is de stijging van de belastingdruk bij de koopwoningen iets minder (0,2%) maar dat heeft te maken met een afrondingsverschil.  De stijging is iets meer dan de inflatiecorrectie van 1,3%. Dit komt omdat het tarief rioolheffing in 2022 met  2,8% stijgt ten opzichte van 2021 om 100% kostendekking te bereiken. Daarnaast blijft het tarief per aanbieding voor een ondergrondse container gelijk ten opzichte van 2021. Dat heeft te maken met de geringe inflatiecorrectie waardoor niet is afgerond.  Dit compenseert weer voor een deel de stijging van de rioolheffing.

 

Het kwijtscheldingsbeleid

In de belastingverordeningen is geregeld dat kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen alleen verleend kan worden voor de afvalstoffenheffing, het onderhoudsrecht van graven, de rioolheffing en de OZB. Kwijtschelding wordt verleend op basis van de rijksnormen. De kwijtscheldingsnorm is 100% van de bijstandsnorm. In de begroting 2022 is een budget van €134.000 (exclusief uitvoeringskosten) opgenomen om uitvoering te kunnen geven aan het beleid.