Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Meerjarige materiële begrotingspositie

Het materiële begrotingsresultaat (geschoond van incidentele lasten en baten) is in meerjarenperspectief als volgt:

 

  Prog 2022 2023 2024 2025
Formeel saldo (primaire begroting)   -281 -30 117 95
           
Primair geraamde incidentele lasten:          
Post onvoorzien 90 15 15 15 15
Veiligheidscoördinator evenementen (IA 2021-2024) 3 9      
Professioneel vastgoedbeheer (IA 2021-2024) 5 30 30    
NME (amendement IA 2021-2024) 4 2,5 2,5    
Mantelzorg compliment (amendement IA 2021-2024) 4 9      
Schapen begrazing (amendement IA 2021-2024) 2 7      
Opleidingen nieuwe gemeenteraad (IA 2022-2025) 1 4      
Totaal primair geraamde incidentele lasten   76,5 47,5 15 15
Primair geraamde incidentele baten:          
Totaal primair geraamde incidentele baten   0 0 0 0
           
Materiaal saldo (primaire begroting)   -204,5 17,5 132

110

(bedragen x € 1.000)

Tot de incidentele baten en lasten worden de lasten en baten gerekend die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Ook de post onvoorzien wordt tot de incidentele lasten gerekend.

Een materieel sluitende begroting is voor onze toezichthouder de provincie Gelderland een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief begrotingstoezicht.

 

Financieringsstructuur

De begrote financieringsstructuur is per 1 januari als volgt:

  2022 2023 2024 2025  
Boekwaarde investeringen 34.697.063 33.124.778 31.589.727 30.068.933  
Uitgeleende langlopende geldleningen 4.475.476 4.267.254 4.059.032 3.850.810  
A: Totaal te financieren vaste activa 39.172.539 37.392.032 35.648.759 33.919.743  
           
Algemene reserve 4.148.000 3.867.000 3.954.000 4.049.000  
Bestemmingsreserves
18.128.912 17.808.674 17.492.685 17.262.159  
Voorzieningen
3.094.541 3.446.270 3.809.670 4.184.705  
Opgenomen langlopende geldleningen 0 0 0 0  
B: Totaal voor financiering beschikbare vaste passiva 25.371.454 25.121.945 25.256.356 25.495.865  
           
(B -/- A)  Financieringssaldo  (+ is financieringsoverschot;  -/- is financieringstekort) -13.801.085 -12.270.087 -10.392.403 -8.423.879  
           

 

Reserves en voorzieningen

De reserves kunnen worden onderverdeeld in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. Kenmerkend voor reserves is dat ze:

  • Worden gevormd door bestemming van het resultaat;
  • Vrij besteedbaar zijn;
  • Tot het eigen vermogen behoren.

Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen en worden gevormd wegens:

  • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten;
  • Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
  • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorzienig strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Voorzieningen moeten precies de omvang hebben van de achterliggende verplichting of risico. Zo mogen niet kleiner maar ook niet groter zijn. De primitieve begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen.

De primitief begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen:

Algemene reserves

Saldo 01-01-2022

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2022
Totaal algemene reserve 4.148.000   281.000 3.867.000
Bestemmingsreserves

Saldo 01-01-2022

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-202
Arbeidsvoorwaardenmaatregelen 32.533 2.604   35.137
Kapitaallasten 16.439.330 0 731.044 15.708.286
Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit 50.623 0 0 50.623
Openbare verlichting 8.257 0 0 8.257
Huisvesting onderwijs (IHP) 142.024 31.933   173.957
Vervanging speeltoestellen 37.471 413    37.884
Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB) 900.000 100.000   1.000.000
Groot onderhoud kapitaalgoederen (tijdelijk)

52.640

 

   

52.640

Bestemmingsreserve Rehabilitatie Wegen 466.219 350.000 74.144 742.075
Totaal Bestemmingsreserves  18.128.912 484.950 805.188 17.808.674
Voorzieningen

Saldo 01-01-2022

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2022
Wegen 724.179 240.113   964.292
Onderhoud gemeentegebouwen 390.601 488.570 300.000 579.171
Wachtgeldverplichtingen 566.696     566.696
Vrz. Vervangingsinvesteringen riolering 0

 

  0
Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering 1.329.796 152.989 251.830 1.230.955
Vrz. onderhoud Turfhaven 104.832 21.887   126.719
Totaal Voorzieningen 3.116.104 903.559 551.830 3.467.833

Recapitulatie

Saldo 01-01-2022

Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31-12-2022
Totaal algemene reserve 4.148.000 281.000 3.867.000
Totaal bestemmingsreserves 18.128.912 484.950 805.188 17.808.674
Totaal voorzieningen 3.116.104 903.559 551.830

3.467.833

Totaal eigen financieringsmiddelen 25.393.017 1.388.509 1.638.018 25.143.508
Verplichtingen t.l.v. algemene reserve 2022 2023 2024 2025
Beginstand 4.148.000 3.873.000 3.873.000 3.873.000
Toevoegingen        
         
Onttrekkingen        
Doesburg Energie neutraal 2050 275.000      
Eindstand 3.873.000 3.873.000 3.873.000 3.873.000

 

Overige financiële onderwerpen

Fonds Culturele Doeleinden

Op 26 januari 2012 is het Fonds Culturele Doeleinden overgenomen door de gemeente. Het fonds heeft tot doel renteloze leningen te verstrekken aan verenigingen, stichtingen en dergelijke indien deze zonder winstoogmerk de bevordering van de culturele belangen beogen. Momenteel bevat het fonds nog afgerond €63.000. De volgende leningen zijn verstrekt:

Openstaande leningen Fonds Culturele Doeleinden Openstaande lening per 31-12-2021
Rivalen 14,5 
Stichting Kegelsport 12,0 
Streekmuseum de Roode Tooren 2,0  
Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur 12,0 
Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg 3,8 
Stichting Doesburg Vestingstad 8,0
Zilvermuseum Doesburg 10,0

 (bedragen x € 1.000)

 

EMU Saldo

Nederland maakt deel uit van de Europese Monetaire Unie (EMU). In het verdrag van Maastricht is in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact afgesproken, dat alle landen die onderdeel uitmaken van de EMU, maximaal een totaal kasstroomtekort (van de totale overheid) hebben van 3% van het bruto binnenlands product (BBP). In Nederland vormt het begrotingstekort van het Rijk, de begrotingstekorten van de lokale overheden en die van de sociale fondsen het totale EMU-saldo van Nederland. Dit tekort mag dus niet groter zijn dan 3% van het BBP.

In 2004 hebben Rijk en medeoverheden afgesproken dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal -0,5% BBP mag bedragen. Op basis van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt per jaar een berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Gemeenten zijn verplicht in de begroting inzicht te geven in het EMU saldo van de eigen gemeente over het jaar t-1, t en t+1. Dit is weergegeven in de onderstaande tabel:

    Begroting (na wijziging)  2021 Primaire begroting 2022 Primaire begroting 2023
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -342 -/- 281 -/-30
 2 AF:Mutaties (im)materiële vaste activa 405 1803 -/-1572
 3 BIJ:Mutaties voorzieningen 687 352 363
 4 AF:Mutaties voorraden (incl. bouwgrond in exploitatie) 0 0 0
 5 AF:Verwachte boekwinst /-verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa 0 0 0
  Berekend EMU-saldo gemeente Doesburg -60 -1732 1905

(bedragen x € 1.000)

Geconcludeerd wordt dat de gemeente Doesburg naar verwachting binnen de in het verleden afgegeven referentiewaarde blijft.