Uitgaven

3,88%

€ 1.417.890

3,88% Complete

Inkomsten

2,16%

€ 789.949

2,16% Complete

Saldo

0%

€ -627.941

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg

Uitgaven

3,88%

€ 1.417.890

3,88% Complete

Inkomsten

2,16%

€ 789.949

2,16% Complete

Saldo

0%

€ -627.941

Korte beschrijving

Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers.

Wat willen we bereiken?

3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.

We willen  onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad.

We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als  onderdeel van de MIA.  Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren.

We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door:
• De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf;
• De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West;
• Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed.

Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 BGR 2021 na wijziging Primaire begroting 2022 Primaire begroting 2023 Primaire begroting 2024 Primaire begroting 2025
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 124.464 97.070 97.646 97.646 97.646 97.646
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 19.707 63.975 64.770 64.770 64.770 64.770
3.4 Economische promotie 200.623 233.638 209.534 209.534 209.534 209.534
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 352.286 52.197 49.540 49.540 49.540 49.540
5.6 Media 316.210 263.257 243.350 223.350 223.350 223.350
8.1 Ruimtelijke ordening 238.608 208.049 154.522 154.522 154.522 154.522
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 787.972 27.771 28.160 28.160 28.160 28.160
8.3 Wonen en bouwen 432.688 818.025 570.368 570.368 570.368 570.368
Totaal Lasten 2.472.557 1.763.982 1.417.890 1.397.890 1.397.890 1.397.890
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.974 7.728 7.828 7.828 7.828 7.828
3.4 Economische promotie 254.466 399.693 429.910 429.910 429.910 429.910
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 270.000 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 30.407 788 799 799 799 799
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 742.618 3.964 3.964 3.964 3.964 3.964
8.3 Wonen en bouwen 289.551 343.157 347.448 347.448 347.448 347.448
Totaal Baten 1.591.018 755.330 789.949 789.949 789.949 789.949

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening: Lasten -€53.000 (daling)

De daling in de programmabegroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting 2021 wordt met name verklaard door het incidenteel budget dat verkregen is voor de inrichting van de openbare ruimte van de Halve Maanweg.

Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen: Lasten -€248.000 (daling)

De daling in de primaire begroting  2022 wordt hier verklaard door het incidenteel budget in de gewijzigde programmabegroting 2021 voor de implementatie van de omgevingswet.

Beleidsindicatoren

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de Bijlage van het boekwerk. Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg. 

 

Euregio Rijn-Waal

Het openbaar belang

De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De euregio Rijn- Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

Veranderingen gedurende het verslagjaar

geen

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

nog niet bekend.

 

  Bijdrage 2022 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatieresultaat Verslagjaar
Euregio Rijn en Waal € 3.499   €1.7 mln. €1.7 mln. €112.170 2020

Euregio Rijn-Waal