Uitgaven

56,87%

€ 20.805.502

56,87% Complete

Inkomsten

13,76%

€ 5.034.331

13,76% Complete

Saldo

0%

€ -15.771.171

Programma 4 Zorg in Doesburg

Uitgaven

56,87%

€ 20.805.502

56,87% Complete

Inkomsten

13,76%

€ 5.034.331

13,76% Complete

Saldo

0%

€ -15.771.171

Korte beschrijving

Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg.

Wat willen we bereiken?

4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget.

We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk.

We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 BGR 2021 na wijziging Primaire begroting 2022 Primaire begroting 2023 Primaire begroting 2024 Primaire begroting 2025
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 20.193 -2 -2 -2 -2 -2
4.2 Onderwijshuisvesting 1.326.793 212.741 165.346 157.397 157.397 157.397
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 825.765 1.037.768 1.026.610 1.027.932 1.025.432 1.025.432
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.079.643 1.077.496 1.036.627 1.027.627 1.027.627 1.027.627
6.2 Wijkteams 751.262 680.254 701.010 701.010 701.010 701.010
6.3 Inkomensregelingen 6.498.694 5.859.216 5.877.047 5.877.047 5.877.047 5.877.047
6.4 Begeleide participatie 1.972.743 1.789.499 1.749.435 1.662.335 1.579.335 1.579.335
6.5 Arbeidsparticipatie 921.269 928.140 930.397 934.397 934.397 934.397
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 600.707 546.787 561.229 561.229 561.229 561.229
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.050.023 3.063.246 3.177.325 3.177.325 3.177.325 3.177.325
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.933.923 3.188.941 5.022.680 5.006.680 5.006.680 5.028.680
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 120.997 138.344 138.344 138.344 138.344 138.344
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 7.483 43.738 44.070 44.070 44.070 44.070
7.1 Volksgezondheid 358.307 375.161 375.384 375.384 375.384 375.384
Totaal Lasten 21.467.800 18.941.329 20.805.502 20.690.775 20.605.275 20.627.275
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting 11.088 11.276 11.434 11.434 11.434 11.434
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 240.714 351.590 351.682 351.682 351.682 351.682
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 11.576 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 5.474.837 4.379.603 4.389.979 4.369.979 4.389.979 4.389.979
6.4 Begeleide participatie 46.062 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 128.282 178.274 180.770 180.770 180.770 180.770
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.106 51.574 8.296 8.296 8.296 8.296
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 56.062 189.517 92.170 92.170 92.170 92.170
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.151 0 0 0 0 0
Totaal Baten 5.976.877 5.161.834 5.034.331 5.014.331 5.034.331 5.034.331

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting: Lasten -€53.000 (Daling)

De daling wordt met name veroorzaakt doordat de kapitaallasten in de primaire begroting 2022 zijn gedaald ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie:  Lasten -€85.000 (Daling)

De lasten van de voormalige SW-ers laten, conform de primaire begroting 2022 e.v. van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling-WgSW, een  trendmatige daling zien. Dit levert gemeentebreed geen voordeel op. Ook integratie-uitkering Participatie via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt namelijk afgebouwd. Het effect hiervan is meegenomen bij de totale raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds bij het onderdeel Overzicht algemeen dekkingsmiddelen.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+:  Lasten +€140.000 (Stijging) Baten -€97.000 (Daling)

Deze toename van de lasten in de primaire begroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 wordt per saldo veroorzaakt de aanmeldingen in de kadernota 2022 voor WMO huishoudelijke hulp.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-:  Lasten +€1.834.000 (Stijging)

De verhoging van de lasten in de primaire begroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 wordt veroorzaakt door 1. verhoging van de lasten in de kadernota 2022. Daarnaast is in de primaire begroting 2022 het effect van de meicirculaire verwerkt. In de meicirculaire zijn extra middelen verkregen van circa 1.3 mln. Deze middelen zijn extra toegevoegd en geoormerkt voor de uitvoerig van de voogdij (woonplaatsbeginsel / 18+).

 

 

Beleidsindicatoren

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de Bijlage van het boekwerk. Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

in 2021 heeft het AB van de VGGM gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel. Voor gemeente Doesburg  betekent dit dat wij op basis hiervan een lagere bijdrage leveren voor het onderdeel brandweer. De financiele effecten zijn reeds verwerkt in de kadernota en hiermee in de begroting 2022-2025.

De uitkomst van de verdeelsleutel heeft niet geleid tot een negatieve bijstelling van onze begroting. Verder zijn er geen concrete risico's van toepassing. er is een regionaal controllersoverleg actief dat regelmatig overleg met de VGGM over de financiele positie. Dat heeft in het verleden al geleid tot forse besparingen en beleidsarme begrotingen. Hierdoor zijn financiële
risico's vrijwel niet van toepassing geweest de laatste jaren.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 1, in verband met de regionale brandweer. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Bedrijfsvoeringsorganisatie  Doelgroepenvervoer Regio Arnhem/Nijmegen / DRAN
Het openbaar belang

De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkh4eden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer optimale aansluiting heeft op het openbaar/vervoer/netwerk.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

Het risico voor onze gemeente is van financiële aard, als de beoogde efficiencyvoordelen niet worden behaald of als meerdere gemeenten uit deze regio vervoersstromen gaan onttrekken aan deze regeling.


Het bestaande MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland

Het openbaar belang

De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP) en Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening (WgSW)

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Geen.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen risico's

De MGR begint steeds duidelijker vorm te krijgen. In een dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en aansturing van taken door de MGR. De MGR beschikt over verschillende bestemmingsreserves om de risico's binnen de modules op te vangen. Met de MGR is een open einde systematiek afgesproken. In de regeling is opgenomen dat in de jaarrekening de kosten per module na aftrek van de inkomsten, worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens de geldende kostenverdeelsleutel. Alle voordelen maar ook nadelen komen ten gunste/ ten laste van de deelnemende gemeenten. Tot op heden zijn er alleen positieve exploitatieresultaten behaald, derhalve is het risico voor onze gemeente beperkt.

 

  Bijdrage 2022 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatieresultaat Verslagjaar
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden € 1.043.000 1,7% €9.9 mln. €24 mln. €3.2 mln. 2020
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) € 592.305     €12.5 mln. €297.648 2020
MGR Sociaal Domein Centraal-Gelderland € 1.820.173   €724.000 €5.2 mln. €2.5 mln. 2020