Investeringsagenda en balansprognose

Investeringsagenda

In deze begroting zijn de kapitaallasten voor onderstaande investeringen gedekt.

Bij goedkeuring van deze programmabegroting worden de onderstaande investeringen voor het jaar 2022 vastgesteld en opgenomen in de staat van investeringen.

 

Jaar Bedrag   Omschrijving
Afschrijvingstermijn
2022 60.000   Investering Riolering 40
2023 548.353   Investering Riolering 40
2022 25.000   HR automatisteringssysteem Motion 5
2022

 

76.500   Belastingapplicatie 2022 5

2022

 

700.000   Civiele kunstwerken 2022 40

2022

70.000   Pick-Up 10

 

Balansprognose

De balansprognose per 1 januari van de treffende jaarschijf ziet er als volgt uit:

Geprognotiseerde balans 2022 2023 2024 2025
Materiële vaste activa 34.697.063 33.124.778 31.589.727 30.068.933
Financiële vaste activa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Vlottende activa

2.555.000

2.555.000 2.555.000 2.555.000
Totaal Activa

41.752.063

40.179.778 38.644.727 37.123.933
         
Algemene Reserve 4.148.000 3.867.000 3.954.000 4.049.000
Bestemmingsreserves 18.128.912 17.808.674 17.492.685 17.262.159
Voorzieningen 3.094.541 3.446.270 3.809.670 4.184.705
Vaste passiva 7.337.214 6.564.438 5.394.976 4.134.673
Vlottende passiva 9.043.396 8.493.396 7.993.396 7.493.396
Totaal Passiva

41.752.063

40.179.778 38.644.727 37.123.933