Uitgaven

14,69%

€ 5.374.790

14,69% Complete

Inkomsten

0,83%

€ 305.058

0,83% Complete

Saldo

0%

€ -5.069.732

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Uitgaven

14,69%

€ 5.374.790

14,69% Complete

Inkomsten

0,83%

€ 305.058

0,83% Complete

Saldo

0%

€ -5.069.732

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën.

Wat willen we bereiken?

5.01 Een gezonde financiële positie.

Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in evenwicht en onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij.

De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag.

We willen een degelijke begroting. Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste goedgemaakt moeten kunnen worden met structurele inkomsten.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.02 Een lage belastingdruk.

We willen de lastendruk voor onze Doesburgers en bedrijven zo beperkt mogelijk houden. We willen dat dan doen vanuit de pakketgedachte. Dat wil zeggen dat we de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen we lasten verlichten. Dit geldt met name voor de afvalstoffenheffing.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.

We willen zo weinig mogelijk bureaucratie. We maken onze klantprocessen zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk en we schrappen overbodige regels. In het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen wordt de komende 2 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit programma kent 3 projecten, het project Digitaal Dienstverlenen, het project Digitaal Samenwerken en het project Sociaal Domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur.

We willen een toekomstbestendige huisvesting realiseren voor wat betreft de fysieke loketten waar gemeentelijke dienstverlening wordt verzorgd en de ambtelijke organisatie en bestuur.
We stellen in dit kader een strategisch plan huisvesting op die aan de raad wordt voorgelegd en de uitkomsten hiervan zullen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden.

Doesburg heeft derien gebouwen in eigendom en beheer. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Op de lange termijn zullen keuzes gemaakt moeten worden over het beheer en onderhoud van deze panden. Het opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeheerplan is de eerste stap. Hierin komen organisatiestructuur, werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en control als onderwerpen terug. Het structureel programmatisch onderhouden van het gemeentelijk vastgoed volgens het vastgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 BGR 2021 na wijziging Primaire begroting 2022 Primaire begroting 2023 Primaire begroting 2024 Primaire begroting 2025
Lasten
0.4 Overhead 5.725.928 4.866.917 5.371.392 5.354.944 5.320.135 5.343.272
0.5 Treasury 0 3.359 3.398 3.398 3.398 3.398
Totaal Lasten 5.725.928 4.870.276 5.374.790 5.358.342 5.323.533 5.346.670
Baten
0.4 Overhead 240.730 683 692 692 692 692
0.5 Treasury 211.359 335.432 304.366 299.435 294.473 294.473
Totaal Baten 452.090 336.115 305.058 300.127 295.165 295.165

Toelichting op budgetafwijkingen

-

 

Beleidsindicatoren

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de Bijlage van het boekwerk. Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Algemene dienst en Financiën worden hieronder toegelicht.

BNG bank

Het openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang behartigt wordt het aandelenbezit gezien als een duurzame belegging.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

Doordat de BNG als sectorbank actief is binnen de publieke sector loopt zij minder risico dan commerciële banken. Daarnaast is het financiële risico beperkt tot het ingelegde bedrag.

Alliander N.V.

Het publieke belang

Alliander N.V. is de holding van een netwerkbedrijf. De dochterbedrijven zijn netbeheerders voor het transport van (duurzame) energie. De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) uit 2007 verplicht energiebedrijven tot een volledige splitsing. In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy afgesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall. De naam N.V. Nuon is gewijzigd in Alliander N.V. Bij de verkoop  van de aandelen Nuon zijn wij eigenaar geworden van een aantal aandelen Alliander N.V., dat gelijk is aan het verkochte aantal aandelen N.V. Nuon.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

Het financiële risico beperkt tot het ingelegde bedrag.

Vitens

Het publieke belang

Onze gemeente is samen met nog 70 andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel en de N.V. Nuon aandeelhouder van Vitens. Vitens is het waterbedrijf voor ruim 4 miljoen mensen en bedrijven in Friesland, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

Het drinkwaterbedrijf Vitens zal naar verwachting geen dividend uitkeren vanwege de noodzaak van grote investeringen in de komende jaren. Ook hier beperkt het risico zich tot het ingelegde bedrag.

Deelneming Aantal aandelen 2020 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatie resultaat Verslagjaar
BNG bank 27.612 0,05% €5.097 mln. €155.262 mln. €221 mln. 2020
Alliander N.V. 172.952 0,13% €4.328 mln. €5.094 mln. € 224.000 2020
Vitens 17.843 0,24% €557 mln. €1.340 mln. €23.9 mln. 2020
Circulus Berkel 273 3,27% €15.2 mln. €21.6 mln. €1.2 mln. 2020