Paragraaf B - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Terug naar navigatie - Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing

 

 Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen is gebaseerd op de primaire begroting 2022-2025 tenzij anders is vermeld in deze paragraaf.

Het weerstandsvermogen is toereikend als er voldoende mogelijkheden zijn om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Hiervan is dus sprake als het saldo tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s positief is.

 

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit


De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en de mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te kunnen afdekken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan de capaciteit die de gemeente heeft om éénmalige financiële tegenvallers op te vangen. Onder structurele weerstandscapaciteit worden de middelen begrepen die permanent inzetbaar zijn om tegenvallers op te vangen.


De weerstandscapaciteit van onze gemeente is:

Onderdeel

Bedrag

Structurele weerstandscapaciteit

 

Onbenutte belastingcapaciteit

833.720

Totaal structurele weerstandscapaciteit

833.720

 

 

Incidentele weerstandscapaciteit

 

Algemene reserve

3.867.000

Bestemmingsreserve decentralisaties

0

Stille reserves materiële bezittingen (tellen niet mee)

0

Stille reserves financiële bezittingen (tellen niet mee)

0

Onvoorzien

15.000

Totaal incidentele weerstandscapaciteit

3.882.000

 

Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is voor onze gemeente berekend op afgerond €833.000 (ca. €76 per inwoner, uitgaande van 10.970 inwoners in 2021).


Afvalstoffenheffingen:

De opbrengst van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op 100% kostendekking . Conform de regelgeving in het kader van het BBV moeten opbrengsten die hiervoor worden geheven, daar ook voor bestemd blijven. Er is daarom bij dit onderdeel geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.


Rioolheffingen:

De opbrengst voor de rioolheffing is gebaseerd op 100% kostendekking op grond van het in 2018 vastgestelde watertakenplan. Conform de regelgeving in het kader van het BBV moeten opbrengsten die hiervoor worden geheven, daar ook voor bestemd blijven. Daarom is er ook bij deze heffing geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit.


Onroerende zaakbelasting:

Op basis van de gemiddelde OZB belastingdruk in Gelderland (2020: €270 per inwoner) en de OZB belastingdruk in de gemeente Doesburg (2021: €194) is er sprake van een onbenutte belastingcapaciteit van ca. €76 per inwoner. Dit geeft een totale OZB capaciteit van afgerond €833.000.


Algemene reserve

De totale beschikbare algemene reserve bedraagt eind 2022 €3.867.000 Daarbij is rekening is gehouden met de door de raad besloten mutaties.

 

Stille reserves

Onder een stille reserve wordt verstaan het (positieve) verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde van een niet-bedrijfsgebonden vaste activa. Een niet-bedrijfsgebonden actief zou kunnen worden afgestoten zonder dat het functioneren van de organisatie van de gemeente Doesburg in het gedrang komt. Bij verkoop van dergelijke bezittingen ontstaan dus boekwinsten, die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen stille reserves in materiële bezittingen en stille reserves in financiële bezittingen.


Stille reserves in materiële bezittingen:

Op dit moment beschikt onze gemeente over de navolgende stille reserves in materiële bezittingen:

Objectnr.

Activanr.

Omschrijving

Boekwaarde

Actuele waarde

Saldo

1128

144

Clubhuis harmonie Burgemeester,Nahuyssingel 2

€ 25.490

€ 93.000

€ 67.510

1275

-

Parkeerplaats de Bleek, Burg. Flugi van Aspermontlaan

0

€ 583.000

€ 583.000

2126

98

Sporthal / sportzaal Armgardstraat 2a

0

€ 215.000

€ 215.000

3929

417

Sportterrein Looiersweg 2

€ 34.577

€ 1.015.000*

€ 980.423

4227 / 4489

-

Sportzaal  Wilgenstraat 2 en peuterspeelzaal

0

€ 301.000

€ 301.000

4490

249

Sporthal Beumerskamp Breedestraat 39

0

€ 946.000

€ 946.000

5832

 

Clubhuis speeltuinvereniging Kindervreugd Marijkelaan 1

0

€ 230.000

€ 230.000

8675

 

Oranjesingel 22 grond

0

€ 62.000

€ 62.000

8676

418

Oranjesingel 22 grond 2

0

€ 201.000

€ 201.000

Totaal

€ 60.067

€ 3.646.000

€ 3.585.933

Het stadhuis, het stadsarchief, de brandweerkazerne, de stadswerf en alle onderwijsgebouwen zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze bezittingen wel tot de bedrijfsgebonden vaste activa worden gerekend. Deze activa zijn namelijk voor het goed functioneren van de organisatie van belang. De genoemde actuele waarden zijn gebaseerd op WOZ-waarden (waardepeildatum 1-1-2020). In het overzicht zijn uitsluitend de objecten meegenomen waarvan de WOZ-waarde minimaal € 45.000 hoger ligt dan de boekwaarde. Omdat de mogelijkheden tot het feitelijk te gelde maken van deze stille reserves beperkt worden geacht, wordt in de berekening van de weerstandscapaciteit geen rekening meer gehouden met de berekende stille reserve in materiële bezittingen.

Stille reserves in financiële bezittingen:
Onder de financiële bezittingen worden de deelnemingen in bedrijven verstaan. Als er sprake is van een aanmerkelijk voordelig verschil tussen de boekwaarde van de deelnemingen en de potentiële verkoopwaarde van de deelnemingen, dan is sprake van een stille reserve in financiële bezittingen.

Op dit moment beschikt onze gemeente over de navolgende stille reserves in financiële bezittingen:

 

Omschrijving

Boekwaarde

Opbrengstwaarde

Saldo

Aandelen BNG

69.030

€ 2.476.500

€ 2.407.470

Aandelen Alliander

8.168

€ 4.791.800

€ 4.783.632

Aandelen Vitens

1.997

€ 1.281.600

1.279.603

Aandelen Circulus-Berkel B.V.

22.235

€ 181.000

€ 158. 765

Totaal

101.430

€ 8.730.900

€ 8.629.470


De opbrengstwaarde is gebaseerd op eigen vermogen van de betreffende ondernemingen en het procentuele aandeel van onze gemeente in het aandelenkapitaal.

Omschrijving

Boekwaarde

Deelnemingspercentage

EV * Deelnemingspercentage

BNG

5.097.000.000

0,05%

2.548.500

Alliander

4.328.000.000

0,13%

5.626.400

Vitens

557.000.000

0,24%

1.336.800

Circulus-Berkel B.V.

15.200.000

2,90%

440.800


Omdat de verhandelbaarheid van de genoemde aandelen zeer beperkt is, wordt in de berekening van de weerstandscapaciteit daarom geen rekening gehouden met deze berekende stille reserve.


Onvoorzien

De post onvoorzien is vastgesteld op een bedrag van €15.000. 

 

Inventarisatie van de risico’s

 

Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een nadelig financieel gevolg. De risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet op een andere manier zijn ondervangen (bijvoorbeeld via verzekeringen of via gevormde voorzieningen). Doen deze risico’s zich voor dan moeten de nadelige financiële effecten hiervan ondervangen worden via het weerstandsvermogen.

Risico wordt vaak als volgt gedefinieerd: Risico = Kans x Gevolg

Een risico is groter wanneer de kans van optreden en de gevolgen van optreden groter zijn. Een groot gevolg gecombineerd met een minimale kans wordt in het algemeen als niet belangrijk beschouwd, net als een grote kans met een minimaal gevolg. Afhankelijk van de kans en het gevolg kan een risico op vier manieren worden aangepakt:

  • Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen;
  • Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken;
  • Uitbesteden: risico's onderbrengen bij verzekeraars;
  • Accepteren: alleen bij zeer kleine kans en/ of zeer kleine gevolgen

 

Structurele risico’s

Inkomensdeel WWB (BUIG):

Het maximale risico is met ingang van de begroting 2014 niet meer volledig afgedekt. Dit betekent dat het gevolg afgerond €325.000 bedraagt, gebaseerd op 7,5% van het inkomensdeel.  Het inkomensdeel voor de primaire begroting 2022-2025 is gebaseerd op de realisatie over 2020. Daarbij is er rekening gehouden met een afdekking  van €100.000 door middel van een storting in de bestemmingsreserve BUIG. We houden rekening met 25% van het gevolg, te weten €81.250.

Fluctuaties gemeentefonds:

De algemene uitkering van het gemeentefonds maakt 60% uit van de gemeentelijke inkomstenbronnen. Dit betekent dat de financiële positie van de gemeente in sterke mate afhankelijk is van de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds. Nadelige gemeentefondsontwikkelingen kunnen de financiële positie van de gemeente behoorlijk onder druk zetten. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de primaire begroting 2022 geraamd op € 22,9 miljoen. Het maximale risico wordt geschat op 3% van dit bedrag, te weten €687.000. Er kunnen immers fluctuaties optreden door de onderuitputting op rijksuitgaven, die via het principe van trap-op-trap-af ook gevolgen hebben voor het gemeentefonds.

 

Incidentele risico’s

Verleende gemeentegaranties en aan derden verstrekte geldleningen:

De gemeente Doesburg heeft een aantal waarborgen verstrekt voor nog uitstaande geldleningen van derden, waaronder:

Geldnemer

Restantbedrag

 31-12-2020

Risicoprofiel

Kwalificatie

Zorggroep Attent

€ 241.197

Middel

 

Gestichten van Weldadigheid

€ 2.160.000

Laag

 

Totaal

€ 2.401.197

10% 

€ 240.120


Aan derden verstrekte geldleningen
Daarnaast heeft onze gemeente een aantal leningen verstrekt aan derden. Aan de terug ontvangst van deze leningen zijn bepaalde risico’s verbonden. Dit betreft met name de navolgende leningen:

Geldnemer

Restantbedrag

 31-12-2020

Risicoprofiel

Kwalificatie

Woonservice IJsselland

€ 1.216.714

Laag

 

Zwembad Den Helder*

€ 744.307

Laag

 

Tennisvereniging TVD 2002**

 € 372.731

Middel

 

Vitens

€ 47.740

Laag

 

Totaal

€ 2.381.492

5%

€ 119.075

*) deels verstrekt met hypothecaire zekerheid.

**) formeel in 2019 getransporteerd; voor de volledigheid hier wel meegenomen.

Het risico op deze waarborgen wordt ingeschat op 5%. Dit komt neer op een bedrag van € 119.075

 

De kwalificatie van de aan het zwembad verstrekte geldleningen wordt laag ingeschat vanwege de onderstaande calculatie:

Zwembad Den Helder

Bedrag

Totale restantschuld per 31 december 2020

744.307

Executiewaarde zwembad (80% van de WOZ waarde €1.556.000, per peildatum 1-1-2020)

1.244.800

Maximaal risico

0

 

Verbonden partijen:

Onze gemeente neemt deel aan diverse verbonden partijen. Een overzicht hiervan is terug te vinden in de paragraaf  “Verbonden partijen”. De deelname aan deze partijen brengt bepaalde risico’s met zich mee. Rekening wordt gehouden met een maximaal risico van € 500.000 en een kans van 10%.


Algemene risico’s bouwgrondexploitatie:

Bij het opstellen van grondexploitaties wordt ingespeeld op mogelijke risico’s. Gedurende de uitvoering van het project kunnen echter risico’s manifest worden die vooraf niet of niet juist zijn ingeschat. Dit kan met name het geval zijn bij exploitaties die zich over een langere periode van meerdere jaren uitstrekken. De risico’s kunnen worden onderverdeeld in gebied gerelateerde risico’s (bodem, archeologie e.d.) en marktrisico’s (economische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen e.d.). Het risicobedrag wordt grofweg ingeschat op 20% van de boekwaarde per 31 december 2020. Binnen Doesburg hebben we op dit moment te maken met 2 grexen. Beiden bevinden zich in de eindfase, gevolg hierbij is dat we een negatieve boekwaarde hebben (meer opbrengsten dan lasten). Voor de verwachte negatieve eindresultaat hebben wij reeds een voorziening getroffen. Het is niet gebruikelijk om een negatieve risico op te nemen van 20% van de huidige boekwaarde (totaal €-96.929). Derhalve nemen we voor de Grexen geen risico mee in de kwantificering.

In de navolgende tabel worden de hiervoor genoemde risico’s van een financiële kwalificatie voorzien:

Structurele risico’s

Kans

Maximale risico

Kans x financieel gevolg

Fluctuaties gemeentefonds

3%

€ 22.000.000

€ 660.000

Open einde regelingen sociaal domein

50%

€ 750.000

€ 375.000

Totaal

 

€ 22.750.000 € 1.035.000

 

 

Incidentele risico’s

Kans

Gevolg

Risico

Verleende gemeentegaranties

10%

€ 2.401.197

€ 240.120

Verleende geldleningen

5%

€ 2.381.492

€ 119.075

Verbonden partijen

10%

500.000

50.000

Algemene risico’s bouwgrondexploitatie

20%

0 0

Totaal

 

€ 5.282.689

€ 409.195

 

 

Berekening weerstandsvermogen

 

Weerstandsvermogen is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen. Bij weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is om middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder haar hele beleid om te hoeven gooien. Weerstandsvermogen bestaat uit een dynamische en een statische component. Het dynamische weerstandsvermogen kan worden berekend door de structurele risico’s in mindering te brengen op de structurele weerstandscapaciteit. Het statische weerstandsvermogen kan worden berekend door de incidentele risico’s af te trekken van de incidentele weerstandcapaciteit. Als de uitkomst positief is dan is er sprake van voldoende weerstandsvermogen.

  

Dynamisch weerstandsvermogen:

Bedrag

Structurele weerstandscapaciteit:

833.000

Structurele risico’s:

1.035.000

Saldo (tekort):

-/-202.000

 

Statisch weerstandsvermogen:

Bedrag

Incidentele weerstandscapaciteit:

3.882.000

Af: Incidentele risico’s:

409.195

Saldo (overschot):

3.472.805

Op basis van de huidige inzichten kan dus geconcludeerd worden dat de structurele weerstandscapaciteit niet toereikend is. De incidentele weerstandscapaciteit is ruim toereikend.

Indien de maximale omvang van de incidentele risico’s (meest negatieve scenario) worden afgezet tegen de incidentele weerstandscapaciteit dan is de uitkomst als volgt:

Maximale incidentele risico’s t.o.v. de incidentele weerstandscapaciteit:

Bedrag

Incidentele weerstandscapaciteit:

3.882.000

Af: Incidentele gevolgen (maximale incidentele risico's):

5.282.689

Saldo (tekort):

-/- 1.400.689

 

  

Kengetallen


De onderstaande kengetallen zijn ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) opgenomen. De kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente Doesburg. Onder de tabel vindt u een korte toelichting en duiding van de kengetallen. Op de volgende pagina staat een schematische weergave met een uitleg per kengetal opgesteld door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koningsrelaties.

Verloop van de kengetallen op grond van de primaire begroting 2022-2025:

Kengetallen

W2020

B2022

B2023

B2024

B2025

netto schuldquote

-0,96% 38,96% 35,37% 111,33% 25,62%

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-13,57%

26,28%

22,64% 17,93% 12,91%

solvabiliteitsratio

67,39%

53,36%

53,95% 55,50% 57,41%

grondexploitatie

-0,27%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

structurele exploitatieruimte

-7,92%

-1,64%

-0,14% 0,38% 0,32%

belastingcapaciteit

107,20% 111,33% 111,33% 111,33% 111,33%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het kengetal structurele belastingcapaciteit scoort de gemeente Doesburg 'gemiddeld' bij de provincie Gelderland als toezichthouder.  Alle andere kengetallen kwalificeren als 'goed'. De gemeente Doesburg heeft namelijk veel eigen vermogen en geen schulden. Daarnaast hebben we een lage grondpositie waardoor we weinig risico lopen met grondexploitaties. Ons materieel begrotingssaldo is positief. Dit houdt in dat de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten. Daarnaast is er nog voldoende belastingcapaciteit.