Uitgaven

18,08%

€ 6.612.638

18,08% Complete

Inkomsten

10,69%

€ 3.911.982

10,69% Complete

Saldo

0%

€ -2.700.656

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

Uitgaven

18,08%

€ 6.612.638

18,08% Complete

Inkomsten

10,69%

€ 3.911.982

10,69% Complete

Saldo

0%

€ -2.700.656

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin.

Wat willen we bereiken?

2.01 Prettige leefomgeving.

We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg.

We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050.

We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 BGR 2021 na wijziging Primaire begroting 2022 Primaire begroting 2023 Primaire begroting 2024 Primaire begroting 2025
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 1.176.546 1.577.900 1.680.928 1.768.258 1.810.137 1.810.017
2.2 Parkeren 73.266 66.939 67.367 67.367 67.367 67.367
2.3 Recreatieve havens 88.139 113.521 114.289 114.289 114.289 114.289
2.5 Openbaar vervoer 1.242 1.234 1.234 1.234 1.234 1.234
5.1 Sportbeleid en activering 249.004 277.191 261.111 266.111 269.111 274.111
5.2 Sportaccommodaties 587.359 662.414 631.357 631.357 631.357 631.357
5.4 Musea 182.928 169.162 139.128 139.128 139.128 139.128
5.5 Cultureel erfgoed 1.021.728 109.590 110.506 110.506 110.506 110.506
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 919.388 1.061.006 1.004.565 997.565 997.565 997.565
7.2 Riolering 642.969 499.579 560.542 591.378 590.384 664.835
7.3 Afval 1.206.536 1.167.674 1.234.232 1.234.232 1.234.232 1.234.232
7.4 Milieubeheer 456.062 928.558 668.833 393.833 393.833 393.833
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 111.544 137.987 138.546 138.546 138.546 138.546
Totaal Lasten 6.716.712 6.772.755 6.612.638 6.453.804 6.497.689 6.577.020
Baten
0.63 Parkeerbelasting 369.460 577.854 616.439 616.439 616.439 616.439
2.1 Verkeer en vervoer 62.218 216.682 42.341 42.341 42.341 42.341
2.3 Recreatieve havens 60.342 112.780 114.246 114.246 114.246 114.246
2.4 Economische havens en waterwegen 0 147 149 149 149 149
5.1 Sportbeleid en activering 75.307 40.763 8.334 8.334 8.334 8.334
5.2 Sportaccommodaties 90.109 65.798 66.719 66.719 66.719 66.719
5.4 Musea 20.019 20.439 20.725 20.725 20.725 20.725
5.5 Cultureel erfgoed 704.893 11.370 11.529 11.529 11.529 11.529
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 407 131 133 133 133 133
7.2 Riolering 1.154.246 1.181.103 1.178.765 1.178.765 1.178.765 1.178.765
7.3 Afval 1.827.858 1.712.387 1.783.821 1.783.821 1.783.821 1.783.821
7.4 Milieubeheer 97.772 0 0 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 86.458 67.897 68.781 68.781 68.781 68.781
Totaal Baten 4.549.088 4.007.351 3.911.982 3.911.982 3.911.982 3.911.982

Toelichting op budgetafwijkingen

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: Baten +€40.000 (stijging)

Stijging in de primaire begroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 wordt veroorzaakt door de uitkomsten van de integrale afwegingen 2020-2023. Hierbij is onder ander besloten om de opbrengsten in 2022 ten opzichte van 2021 te verhogen.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Lasten +€100.000 (stijging)

Stijging in de primaire begroting 2022 wordt met name verklaard door een toename van kapitaallasten.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties:  Lasten -€30.000 (Daling)

Daling van de primaire begroting 2022 ten opzichte van 2021 wordt verklaard door de ingeboekte bezuiniging in de integrale afweging bij de begroting 2021-2024.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: Lasten -€56.000 (daling)

Daling in de primaire begroting 2022 wordt met name veroorzaakt door het incidenteel verkregen budget voor de Japanse Duizendknoop in 2021 en het verhogen van het budget openbaar groen bij de kadernota 2022.

Taakveld 7.2 Riolering: Lasten +€61.000 (stijging) en Baten +€47.000 (stijging)

De stijging in de lasten wordt, met name verklaard door de toename van de kapitaallasten. Het effect in de baten wordt met name verklaard doordat de opbrengsten in de Kadernota 2022 zijn opgehoogd.

Taakveld 7.3 Afval: Lasten +€67.000 (stijging) en Baten +€71.000 (stijging)

Zowel de lasten en baten zijn met circa hetzelfde bedrag gemuteerd. Deze mutatie is gedaan op basis van de DVO met Circulus Berkel.

Taakveld 7.4 Milieubeheer: Lasten -€260.000 (daling)

Voor duurzaamheid is bij de integrale afweging in de begroting 2020-2023 incidenteel budget vrij gemaakt. Het budget in 2022 is lager dan 2021, daarnaast zijn de overgebleven budgetten uit 2020 overgeheveld naar 2021.

Beleidsindicatoren

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de Bijlage van het boekwerk. Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht.

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Het publieke belang

Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van provincie Gelderland en gemeenten in de regio.  Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken.  Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten.  Deze omgevingsdiensten verzorgen  namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening , toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is een van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum , Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland  een van de partners van de Omgevingsdienst regio Arnhem/

Veranderingen gedurende begrotingsjaar

Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

De ODRA is als organisatie in ontwikkeling waarbij een nieuw zaaksysteem en bedrijfsvoeringsysteem geïmplementeerd worden en waarbij 2020 het eerste jaar is waarin outputfinanciering toegepast wordt.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet  wordt als risico beschouwd. Verder is het afwachten hoe de markt zich ontwikkelt n.a.v. de stikstof en PFAS problematiek en tot slot zijn de effecten van de corona crisis nu nog niet te overzien.


Circulus-Berkel B.V.

Het publieke belang

Circulus-Berkel  verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst.  Uitgangspunt bij hun activiteiten; individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzaam leefomgeving.

Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij

Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

Circulus Berkel heeft een solvabiliteitsratio van ruim 40%, dit betekent dat zij beschikken over voldoende eigen vermogen om mogelijke tegenvallers op te vangen.

 

  Bijdrage 2022 Aantal aandelen 01-01-2018 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatieresultaat Verslagjaar
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) €149.000   4% €470.000 €4 mln. €169.000 2020
Circulus-Berkel B.V. €1.432.889 273 3,27% €15,2 mln. €21,6 mln. €1.2 mln. 2020