Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

 

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AU Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF BTW Compensatie Fonds
BHV Bedrijfshulpverlening
BIB Begroting In Balans
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOS Buurt, Onderwijs, Sport
BRIM Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten
BSI Breedte Sport Impuls
CAZ Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.
FTE FTE staat voor fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 FTE is – uitgaande van een werkweek van 36 uur – een functie van 0,6 x 36 = 21,6 uur.
GBA Gemeentelijke Basis Administratie
GISVG Gemeentelijk Informatiesysteem Vastgoed
GO Georganiseerd Overleg
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
HRM Human Resource Management
I Incidenteel
IHP Integraal huisvestingsplan (onderwijshuisvesting)
iNUP Overheidsbrede implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma en e-overheid
IOAW Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPO Inter Provinciaal Overleg
KCA Klein Chemisch Afval
KSB Kleine Steden Beleid
MIA Meerjaren Investerings Agenda
MER Milieu Effect Rapportage
MOP Meerjaren Onderhouds Programma
NASB Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
OBS Openbare Basisschool
BBS Bijzondere Basisschool
OR Ondernemingsraad
OZB Onroerende zaakbelastingen
Structureel
SPP Strategisch personeelsplan
SiSa Single information Single autdi
Turap Tussentijdse rapportage
VGGM Veiligheids– en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
vGRP Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB Vennootschapsbelasting
WIJ Wet Investeren in Jongeren
WIN Wet inburgering Nieuwkomers
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTPO Watertakenplan Olburgen
WWB Wet Werk en Bijstand

 

 

Gehanteerde afkortingen teams:

Oud

SO
SB
SBO
SUIT
SPAC
PB
WOZ
BMA
BMO
FBB
FDIZ

Nieuw

BV
KCC
LO
SBP
Staf
W&I
WOR
Z&O

Teamindeling tot 1 juli 2019

Stadsontwikkeling
Stadsbeheer
Samenleving beleid en ontwikkeling
Samenleving uitvoering
Samenleving processen, administratie en control
Publieksbureau
WOZ/Heffingen
Bestuur en Management Advies
Bestuur en Management Ondersteuning
Financieel Beleid en Beheer
Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

Teamindeling per 1 juli 2019

Bedrijfsvoering
Klant Contactcentrum
Leefomgeving
Strategie, Beleid en Projecten
Staf
Werk en Inkomen
Wonen, Ondernemen en Recreëren
Zorg en Ondersteuning