Financiële samenvatting primaire begroting

Financiële samenvatting

Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang:

  • De primitieve of primaire begroting is een administratieve vertaling van de vastgestelde kadernota. In deze primaire begroting zijn de effecten uit de meicirculaire (algemene uitkering uit het gemeentefonds) meegenomen.
  • De programmabegroting  is de primaire begroting, aangevuld met de nieuwe beleidsvoorstellen en bezuinigingen die worden voorgesteld.
  • Een formeel saldo is het begrotingssaldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten.
  • Een materieel saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten.
  • Baten en lasten kwalificeren als incidenteel als deze zich maximaal drie jaar voordoen.
  • Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen.

Eindresultaat primaire begroting 2022-2025


Formeel saldo van de primaire begroting 2022-2025

  2022 2023 2024 2025
Formeel saldo (primaire begroting) -281
 -30 117 95

bedragen x €1.000)

Het formeel saldo verbetert over de jaren met name door de begrotingsvoorstellen uit de kadernota, daarnaast hebben de algemene uitkering en de vrijval van kapitaallasten effect op het saldo.

 


Materieel saldo van de primaire begroting 2022-2025

  2022 2023 2024 2025
Formeel saldo (primaire begroting) -281 -30 117 95
Bij: In formeel saldo geraamde incidentele lasten 62 33 0 0
Af: In formeel saldo geraamde incidentele baten 0 0 0 0
Bij: In formeel saldo geraamde post onvoorzien 15 15 15 15
Materieel saldo (primaire begroting) -204
18 132
110

(bedragen x €1.000)

Voor een specificatie van geraamde incidentele lasten en baten wordt verwezen naar het onderdeel Uiteenzetting financiële positie. 


Vergelijking met de kadernota 2022

Het structurele meerjarenperspectief van de primaire begroting 2022-2025 ten opzichte van de prognose uit de kadernota 2022 is als volgt:

  2022 2023 2024 2025
Materieel saldo primaire begroting 2022-2025 -204 17 132 110

Prognose materieel saldo kadernota 2022

-524 -15 320 450

Verschil

320
32 -/- 188
-/- 340

(bedragen x €1.000)

Financiële samenvatting primaire begroting

In de kadernota 2022 is het financieel perspectief geactualiseerd ten opzichte van de IBB 2020. De verschillen ten opzichte van de kadernota 2022 en dus ook ten opzichte van de vorige begroting  worden vooral veroorzaakt door de raming van de kostenstijgingen en de opbrengstenstijgingen en aanpassingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op grond van indexatie en door volumeontwikkelingen.  Met name het verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds was anders dan waar bij de raming in de kadernota 2022 rekening mee was gehouden.

In de primaire begroting zijn de actuele ramingen van personeelskosten, afschrijvingen, reservemutaties en dotaties aan voorzieningen meegenomen. Afwijkingen ten opzichte van het voorliggende begrotingsjaar van groter dan €30.000 worden toegelicht bij de betreffende programma's.

Algemene reserve

De algemene reserve is primair ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen die niet binnen de lopende begroting kunnen worden opgelost.

Algemene reserve

Rekening houdende met de door de gemeenteraad vastgestelde mutaties is de stand van de algemene reserve in meerjarenperspectief als volgt:

Algemene reserve 2021 2022 2023 2024 2025
Beginstand 5.200 4.148 3.867 3.837 3.954
Resultaat jaarrekening 2020 incl bestemmingsvoorstel -533        
lopende verplichtingen -519        
formele begrotingssaldi 2022-2025   -281 -30 117 95
Eindstand 4.148 3.867 3.837 3.954 4.049
Bedragen x €1.000