Uitkomsten integrale afweging Kadernota

Uitkomsten integrale afweging Kadernota

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de uitkomsten van de kadernota 2022-2025.

Overzicht begrotingsvoorstellen bij de kadernota 2022-2025

Hieronder treft u een samenvatting aan van de begrotingsvoorstellen 2022-2025 uit de kadernota 2022-2025. Voor de toelichtingen wordt u verwezen naar de kadernota 2022-2025 dat op 01-07-2021 is vastgesteld. Voor een aantal onderwerpen wordt zoals toegezegd een nadere toelichting uiteengezet.

Begrotingsvoorstellen integrale afweging KN 2022-2025
Nr. Onderwerp Bruto investering 2022 2023 2024 2025
A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN 871.500 -1.511.123 -1.569.937 -1.635.627 -1.519.819
B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN 1.110.000 1.478.000 1.643.000 1.643.000
Totaal 871.500 -401.123 -91.937 7.373 123.181
Financieel perspectief kadernota 2022 2023 2024 2025
Formeel saldo tot de kadernota 2022 -199.000 29.000 298.000 312.000
Begrotingsvoorstellen 2022-2025 (incidenteel en structureel) -401.123 -91.937 7.373 123.181
Formeel saldo tot en met de kadernota 2022 -600.123 -62.937 305.373 435.181
Geraamde incidentele baten en lasten tot de kadernota 2022: 76.500 47.500 15.000 15.000
Materieel saldo tot en met de kadernota 2022 -523.623 -15.437 320.373 450.181

Begrotingsvoorstellen kadernota 2022-2025

Voor de toelichtingen bij de onderwerpen wordt u verwezen naar de vastgestelde kadernota 2022-2025 vastgesteld op 01-07 j.l.

Ten tijde van de vergadering op 01-07 j.l. is toegezegd dat een aantal grote onderdelen nader uiteen worden gezet. Zie hiervoor bijlage 'nadere toelichting begrotingsvoorstellen kadernota', de nadere toelichting op de posten is geen onderdeel van programmabegroting.