Uitgaven

6,32%

€ 2.313.355

6,32% Complete

Inkomsten

0,44%

€ 159.567

0,44% Complete

Saldo

0%

€ -2.153.788

Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg

Uitgaven

6,32%

€ 2.313.355

6,32% Complete

Inkomsten

0,44%

€ 159.567

0,44% Complete

Saldo

0%

€ -2.153.788

Korte beschrijving

Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Wat willen we bereiken?

1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening.

We gaan  effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd.

We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.03 Een veilige samenleving.

Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2020 BGR 2021 na wijziging Primaire begroting 2022 Primaire begroting 2023 Primaire begroting 2024 Primaire begroting 2025
Lasten
0.1 Bestuur 1.001.254 893.670 909.596 835.596 835.596 835.596
0.2 Burgerzaken 304.282 299.745 297.813 299.038 297.813 297.813
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 786.586 814.503 819.920 671.920 656.920 656.920
1.2 Openbare orde en veiligheid 302.048 280.774 286.026 277.026 277.026 277.026
Totaal Lasten 2.394.169 2.288.692 2.313.355 2.083.580 2.067.355 2.067.355
Baten
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 114.824 135.324 137.081 137.081 137.081 137.081
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 12.000 7.730 7.838 7.838 7.838 7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid 4.356 14.455 14.648 14.648 14.648 14.648
Totaal Baten 131.180 157.509 159.567 159.567 159.567 159.567

Toelichting op budgetafwijkingen

-

Beleidsindicatoren

Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de Bijlage van het boekwerk. Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Verbonden partijen

In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.

Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen

Het publieke belang
Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van een deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Het publieke belang
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

in 2021 heeft het AB van de VGGM gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel. Voor gemeente Doesburg  betekent dit dat wij op basis hiervan een lagere bijdrage leveren voor het onderdeel brandweer. De financiele effecten zijn reeds verwerkt in de kadernota en hiermee in de begroting 2022-2025.

De uitkomst van de verdeelsleutel heeft niet geleid tot een negatieve bijstelling van onze begroting. Verder zijn er geen concrete risico's van toepassing. er is een regionaal controllersoverleg actief dat regelmatig overleg met de VGGM over de financiele positie. Dat heeft in het verleden al geleid tot forse besparingen en beleidsarme begrotingen. Hierdoor zijn financiële
risico's vrijwel niet van toepassing geweest de laatste jaren.

De VGGM is ook verantwoord bij programma 4, in verband met Volksgezondheidszorg. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen.

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

Het publieke belang
Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten.

Veranderingen gedurende begrotingsjaar
Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022.

Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij
Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's

Streven is om meer aandacht te besteden aan de primaire taken. Ook zal het opzetten van een e-depot de aandacht krijgen. De vernieuwde website is gevuld met vele nieuwe inventarissen en is online gegaan. Deze zal met enige regelmaat van nieuwe content worden voorzien.

Eventuele tekorten worden verhaald op de deelnemende gemeenten. De financiële omvang van de regeling is echter relatief klein en het risico wordt op nihil geschat.

  Bijdrage 2022 Percentage deelneming Eigen vermogen Vreemd vermogen Exploitatie resultaat Verslagjaar
Groene Metropool regio Arnhem - Nijmegen. € 76.945 1,6% €142.850 €0 €38.2440 2020
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden € 1.043.000 1,7% € 9,9 mln. € 24 mln. € 3,2 mln. 2020
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

€ 66.616

18,6% €2.383 € 73.536 € 0 2020